Förbigå menyn
Anlägg

Hussektor

Vasa Hussektor har i uppgift att producera lokalitetsservice som stadens olika förvaltningsområden behöver. Hussektorn svarar för underhållet av objekten i sin besittning och för disponentskapet och hyresverksamheten i fråga om lokalerna. Dessutom svarar Hussektorn för byggandet av husbyggnadsprojekt i enlighet med stadens investeringsprogram.

Hussektorn förvaltar lokaler till en yta av cirka 390 000 m2. Av dessa lokaler är cirka 94 % objekt som staden äger. Av lokalerna som hussektorn förvaltar hyrs cirka 90 % ut för stadens interna bruk. De mest betydande användargrupperna är skolor och daghem och social- och hälsosektorn.

Hussektorns mål är att producera kostnadseffektiv lokalitetsservice så att de som använder lokalerna har tillgång till ändamålsenliga, säkra och hälsosamma lokaler. Utöver detta har Hussektorn som mål att sköta upprätthållandet av värdet på byggnadsegendomen i sin besittning.

Vasa Hussektor leds av lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen.

Fastighetsförvaltning och utveckling

Enheten svarar för styrningen och utvecklandet av fastighetsverksamheten samt för hyresverksamheten och disponentskapet gällande stadens lokaler. Största delen av lokalerna används av stadens egna enheter.

lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen 040 066 5090
lokalitetschef Pekka Lahti 040 715 5520
hyresärenden Heidi Tiilikainen 040 749 9709
utrymmeskartläggningar Ahti Salonen 040 569 8008
ekonomiansvarig Taina Piiroinen 040 735 4571
inköpsfakturor Mari Jussila 040 542 3961

Byggherreverksamhet

Projekteringsenheten svarar för planeringen och beställningen av bygg- och renoveringsprojekt samt för övervakningen av genomförandet. Det är viktigt för användarna att lokalerna är fungerande och ändamålsenliga samt att de kan användas på ett mångsidigt sätt; behovskartläggningen och planeringen av objektet genomförs därför i samarbete med slutanvändaren. Särskild uppmärksamhet fästs vid lokal-, energi- och kostnadseffektivitet samt vid kontroll av fukt och täthet. Den årliga investeringsnivån är cirka 15–20 miljoner euro.

projekteringschef Emilia Sorama 040 184 6100
projektchef Teemu Ranta 040 530 9767
projektingenjör Maria Österholm 040 592 2291
byggnadsövervakare Arto Ågren 040 615 8524
VVSA-expert Kari-Pekka Virta 040 635 3005
elexpert Risto Herttua 040 545 0910
planeringsassistent Soile Åkers 040 649 2265

Underhåll

Underhållsenheten kartlägger kontinuerligt byggnadernas behov av underhåll, service, skötsel och grundlig renovering i samarbete med serviceenheterna. Utifrån kartläggningarna uppgörs och genomförs såväl årliga underhålls- och renoveringsprogram som program på länge sikt. Särskild uppmärksamhet riktas mot energieffektivitet, säkerhet, hälsosam inomhusluft och kostnadseffektivitet. Vår enhet satsar på snabb och sakkunnig service även vid problemsituationer.

Fastighetsskötseln svarar för koordineringen av fastighetsskötsel och underhåll samt för energi- och avfallshanteringsärenden.

Byggnadstekniken sköter byggnadstekniskt underhåll och byggnadsteknisk service samt logistik.

Till hustekniken hör hustekniskt underhåll och husteknisk service.

 

fastighetschef Hanna Pekkala 040 739 7273
VVSA-servicechef Mikko Pekkarinen 040 836 4468
fastighetsmanager Kåre Skoglund 040 581 3137
fastighetsmanager Esa Rantamäki 040 538 2171
fastighetsmanager Tommi Tervo 040 623 4638
fastighetsmanager Sami Seppälä 040 359 2559
underhållschef Timo Kinnari 040 489 5840
inomhuslufts expert Kalevi Aho 040 740 8026
byggnadsplanerare Mervi Tuurinkoski 040 569 1946
Kontaktuppgifter

Kontaktupgifter:

telefon:

Besöksadress:

Faktureringsadress:
PB517 65101 Vasa

Postadress:
PB2 65101 Vasa

E-faktureringsadress:
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 00370 20960 26008
Operatör: CGI
Operatör/adress: 00370 357 5029