Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Gummistövlar_Adobe stock

Artikelkategorier: Nyheter

Dagvattenavgiften har nu vunnit laga kraft i Vasa

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade de fortsatta besvären över Vasas dagvattenavgift. Därmed har beslutet om en dagvattenavgift nu vunnit laga kraft.

Tekniska nämnden beslutade 14.10.2015 att en dagvattenavgift införs i Vasa och godkände grunderna för bestämmandet av avgiften. Dagvattenavgiften verkställdes 12.12.2018 med stöd av 143 § i kommunallagen.

–  Det var väntat att beslutet om dagvattenavgift vinner laga kraft trots de fortsatta besvären. Dagvattenavgiften är redan införd i flera kommuner, berättar direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä.

Ändringar som trädde i kraft 1.9.2014 i lagen om vattentjänster och markanvändnings- och bygglagen överförde ordnandet av dagvattenhanteringen på kommunen. Övriga vattenärenden hör även i fortsättningen till vattentjänstverkets uppgifter.

Med dagvattensystemet förebyggs översvämningsskador

Uppgifter om fastigheternas ägare samlas in för dagvattenavgiften från fastighetsregistret årligen 31.12 och Kommuntekniken sköter faktureringen av avgifterna med hjälp av ekonomiservicen en gång per år när föregående bokslut är klart.

–  De första fakturorna sänds i år under hösten. Närmare information om ärendet i augusti, berättar Järvelä.

Avsikten är att dagvattenavgiften ska täcka kostnaderna för upprätthållandet och utvecklingen av stadens dagvattensystem. Dagvattensystemet består av pumpstationer, rör och diken för dräneringen av gator, dagvattenbassänger, lösningar för dränering av parker och dagvattenlösningar för enskilda områden, och alla de här betjänar stadens invånare. Genom utveckling och bättre underhåll av stadens dagvattensystem eftersträvas också beredskap för konsekvenser av översvämningar och minimering av skador på grund av dem.

De mest omfattande projekten för utveckling av dagvattensystemet år 2018 var investeringar i dräneringen av Pohjolagatan och iståndsättning av diket vid Singsbyvägen. Därtill byggdes ett nytt dagvattensystem i Yttersundom, Västerängen och i anslutning till över tio gator. Till investeringarna hörde även hantering av översvämningsvatten i Klemetsöparken och förberedande byggande av ett dagvattensystem i området Travdalen samt en mängd andra objekt.

Publicerad: 20.06.2019