Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Katto

Artikelkategorier: Nyheter

Dagvattenfakturorna sänds ut i april

Fakturorna för Vasa stads dagvattenavgifter för 2020 sänds ut fram till mitten av april. Avgifterna bärs upp av ägare av eller innehavare till fastigheter som är belägna på verkningsområdet för kommunens dagvattensystem, och med avgiften täcks drifts-, underhålls- och byggkostnader för dagvattensystemet.

Dagvattenavgiften bärs upp för att täcka de kostnader som dagvattensystemet medfört för kommunen. Dagvattensystemet omfattar utöver dagvattenavloppen öppna diken, dagvattenbrunnar samt olika lösningar för hantering av dagvattnet, såsom sänkor, fördröjningsbassänger, våtmarks- och filtreringslösningar.

I Vasa uppbärs dagvattenavgiften enligt taxan av på dagvattensystemets verkningsområde bebyggd fastighets ägare eller innehavare på detaljplaneområde enligt fastighetens storlek.

Med hjälp av dagvattensystemet hanteras också dagvatten från allmänna områden såsom parker och gatuområden. Till följd av detta bärs dagvattenavgiften upp av ägaren av eller innehavaren till en fastighet som finns på verkningsområdet för dagvattensystemet också i det fallet att fastigheten inte är ansluten till stadens dagvattensystem eller dagvattensystemet i området inte direkt betjänar fastigheten i fråga.

Bakgrunden till faktureringen är en ändring av markanvändnings- och bygglagen 682/2014 (MBL 103 n §).

Dagvattenavgifterna för fastigheternas ägare och innehavare

I den gällande taxan är fastigheterna indelade i sex (6) olika avgiftsklasser utgående från deras storlek. För största delen av de fastigheter som faktureras är avgiften av storleksklassen 25–300 €/år. Exempelvis för en egnahemstomt på 750 m2 är dagvattenavgiften 25 €/år. För fastigheter med en storlek som överskrider 10 000 m2 är avgiftstaket 2000 €/år.

Avgiften bestäms enligt de grunder som är angivna i den av tekniska nämnden 14.10.2015 § 131 godkända taxan. Vid faktureringen används uppgifter om ägare eller innehavare den sista dagen år 2019. Uppgifterna grundar sig på registeruppgifter från Vasa stads Fastighetssektor och Lantmäteriverket.

Ytterligare information om dagvattenavgifterna och svar på frågor om dagvattnet: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/boende-och-byggande/avfallshantering-vatten-och-el/dagvatten-hantering/

Publicerad: 16.03.2020