Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ett nytt daghem färdigställs i Västerängen år 2023

Publicerad: 25.3.2021

I Västerängen byggs under de närmaste åren ett efterlängtat nytt daghem. I det tvåspråkiga daghemmet kommer det att finnas totalt fem barngrupper.

Stadsstyrelsen i Vasa godkände vid sitt sammanträde 22.3 behovsutredningen för Västerängens daghem. Efter det här görs en projektplan. Målet är att daghemmet ska vara färdigt för användning år 2023.

För daghemmet har en tomt reserverats i början av gatan Lägereldsringen, på det område som ligger mellan Lägereldsringen och Västerängsvägen. Daghemsbyggnaden placeras på tomten så att det i framtiden är möjligt att vid behov bygga ut daghemsbyggnaden eller bygga en skola på samma tomt.

På tomten uppförs ett servicesedelsdaghem med 87 platser, dvs. ett privat daghem, av vilket staden köper service inom småbarnspedagogik.

– I daghemmet kommer det att finns totalt fem grupper: tre finskspråkiga grupper, av vilka en grupp för barn under tre år och två grupper för barn över tre år samt två svenskspråkiga grupper, av vilka den ena är en grupp för barn under tre år och den andra för barn över tre år, berättar direktör för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

Gruppstrukturen vill man ändå att ska vara flexibel, så att ändringar kan göras vid behov. Förskoleundervisning på området erbjuds vid Skogsbergets daghem.

Inverkningar på övriga daghem i storområdet

Västerängen, Forskärr, Hemstrand och Skogsberget hör alla till Hemstrands storområde. Västerängens nya daghem har inverkningar också på de övriga enheterna för småbarnspedagogik i området.

– Då Västerängens daghem blir färdigt, frigörs plats för två barngrupper i daghemmet i Skogsberget. Dit kan de två grupperna i Hemstrands daghem flyttas och samtidigt kan man avstå från lokalerna som är små och på grund av fåtalet anställda sårbara i Hemstrands daghem.  I daghemmet i Skogsberget förlänger man hyrestiden för paviljongen på gården, berättar Savola-Vaaraniemi.

Vid valet av serviceproducent och byggherre för det nya daghemmet i Västerängen används ett öppet förfarande. Motsvarande förfarande användes i samband med grundandet av servicesedelsdaghemmet i Infjärden år 2017.

– Ur stadens perspektiv är fördelen med ett servicesedelsdaghem i förhållande till en egen investering att vi betalar bara för de platser som är i användning, investeringen belastar inte stadens balansräkning och byggtidtabellen kan vara något snabbare, berättar Savola-Varaaniemi.

Då Västerängens daghem är färdigt och i användning, är kostnaden för servicesedelsplatserna för staden ca 995 000 euro per år. Om man avstår från Hemstrands daghems lokaler uppstår av det besparingar på 370 000 euro på årsnivå. Hyreskostnaden för paviljongen i Skogsberget är 164 400 euro per år.