Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Föreslås att Wasa Stations genomförandeavtal förlängs med ett år – projektet har utvecklats på alla delområden

Publicerad: 16.12.2021

De kommersiella och ekonomiska förutsättningarna beträffande byggandet av Wasa Station har inte uppfyllts till alla delar ännu under det här året. Därför föreslås att genomförandeavtalet för Wasa Station-projektet förlängs till 31.12.2022. Vasas stadsstyrelse beslutar om ärendet 20.12.2021.

I genomförandeavtalet som ingåtts mellan staden och YIT fastställs mera detaljerat både förutsättningarna gällande byggandet och de kommersiella och ekonomiska förutsättningarna, vilka ska förverkligas innan man kan övergå till projektets byggnadsskede.

Det ursprungliga genomförandeavtalet går ut 31.12.2021. Avtalet kan vid behov förlängas med ett år åt gången om åtgärderna för att förutsättningarna ska uppnås, har framskridit på ett sätt som parterna godkänner.

– YIT och staden har under hösten utvecklat Wasa Station-projektet på dess alla delområden och beredningen har framskridit i gott samarbete. Bygglovsplanerna i enlighet med genomförandeavtalet är i praktiken färdiga för bygglovsbehandlingen och åtgärdstillståndet för inledande av markbyggarbetena har beviljats, berättar Markku Järvelä som är sektordirektör för stadsmiljön och medlem i ledningsgruppen för Wasa Station-projektet.

Förlängd tid ansöks på grund av att YIT:s placeringsförhandlingar har fördröjts.

– YIT har aktivt utvecklat projektet, men coronavirusläget har fört med sig utmaningar som ingen kunde förutse när genomförandeavtalet ingicks. Vi är dock övertygade om att YIT blir klar med placeringsförhandlingarna och genomförandebeslutet kan fattas i god tid före utgången av nästa år, konstaterar Järvelä.

Wasa Stations läge har tagits upp både i projektets ledningsgrupp och i kommittén. I båda konstaterades att projektet har framskridit på ett ändamålsenligt sätt och genomförandeavtalet kan med stöd av detta förlängas med ett kalenderår.

Man ansöker om bygglov efter att alla förutsättningar har förverkligats och direktionen framlägger att beslut fattas för inledande av projektet.