Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Framtidens Vasa planeras nu – planläggningsöversikten för år 2023 har kommit ut

Publicerad: 20.2.2023

I Vasa stads planläggningsöversikt presenteras innevarande års planeringsobjekt i fråga om markanvändningen. I årets publikation berättas mera exakt om uppdateringen av Vasas totalgeneralplan, som på något sätt berör varje Vasabo. Man vill ha med invånarna i utvecklingen också av Sandö och inre hamnen, där detaljplanearbetet inleds under detta år.

I planläggningsobjekten år 2023 ligger tyngdpunkten på Vasa centrum och närheten av centrum, där det finns flera utvecklingsobjekt för boende både sådana som är färdiga att genomföra och sådana som är under arbete på planläggarnas bord.

– Vi vill skapa förutsättningar för ett bra och lyckligt boende också i centrum. Till boendet ansluter sig också andra funktioner än bara en egen bostad. Är lager- och hjälputrymmena tillräckliga, finns det på husbolagets gård en trevlig plats för lek, vistelse och varför inte för stadsodling? Och på vilket sätt sporrar utrymmena till social gemenskap och cirkulär ekonomi, frågar sig planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Generalplanen styr utvecklandet av staden

I planläggningsöversiktens huvudartikel berättas det närmare om uppdateringen av Vasas totalgeneralplan. I generalplanen fastställs hur stadens olika funktioner, såsom boende, service, arbetsplatser samt grön- och rekreationsområden placeras och fogas samman på ett så välfungerande sätt som möjligt.

– Generalplanen sträcker sig från Vasas skärgård ända till Lillkyro, så det är fråga om ett väldigt stort område. Delaktiga är utöver markägarna även alla de vars boende, arbete eller andra förhållanden planen kan påverka på ett betydande sätt. I praktiken påverkar generalplanen alltså alla som bor i Vasa och även många som bor utanför Vasa, säger generalplanläggare Annika Birell.

Strävan är att generalplanens program för deltagande och bedömning kan läggas fram våren 2023. I anslutning till det kan man ge respons om exempelvis de planerade interaktionsmetoderna och om målen i planen.

– Vi vill att varje Vasabo har möjlighet att delta i planarbetet i alla skeden. Deltagandet kan ske elektroniskt eller på plats under olika workshoppar och möten för allmänheten, konstaterar Birell.

Detaljplanerna för Sandö och inre hamnen uppdateras

Invånarna önskas med också i det planläggningsarbete som gäller Sandö och inre hamnen för att utvecklandet av området så väl som möjligt ska motsvara invånarnas önskemål och områdena ska fortsätta att vara viktiga och värdefulla platser för Vasaborna.

På Sandöområdet gäller fortfarande nya Vasas första detaljplan från år 1855, Nikolaistads detaljplan 0001. Även detaljplanerna för inre hamnens område är så gamla att de inte längre på ett tidsenligt och lämpligt sätt styr utvecklandet av området.

– Stadsstranden har utvecklats mycket de senaste åren och utvecklandet fortsätter ännu. Därför är det viktigt att gå igenom området som en helhet och justera områdets detaljplaner, säger planläggningsarkitekt Emma Widd.

För Sandö har under årens lopp framlagts många park- och utvecklingsplaner, som huvudsakligen genomförts endast delvis.

– De gamla planerna visar hur man har velat utveckla området under olika årtionden. Gemensamt för alla planer är att Sandö har setts som ett viktigt offentligt parkområde och plats för fritidsvistelse, säger Widd.

Invånarna får delta i planarbetet gällande Sandö och Inre hamnen under år 2023. Då planprocessen kommer igång framläggs först programmet för deltagande och bedömning och med hjälp av det begärs åsikter om målen i detaljplanen och ges mer detaljerad information om hur planarbetet framskrider. Programmet ger även information om andra möjligheter att delta under planarbetet.

Liksom under de senaste åren publiceras planläggningsöversikten endast elektroniskt.

Bekanta dig med planläggningsöversikten för år 2023 på adressen: www.vasa.fi/planlaggningsoversikt2023