Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Hemsjukhuset har gett vård redan i 20 år

Vasa stads hemsjukhus fyllde 20 år den 1 september 2019. Grundtanken med hemsjukhuset är fortfarande densamma: Hemsjukhuset ger service på sjukhusnivå hemma.

I hemsjukhuset vårdas vuxna dygnet runt. För att man ska få sjukhusvård hemma krävs en remiss av läkaren, eftersom läkaren är den som bedömer om en patient kan vårdas hemma.

– Patienterna är tacksamma för att sjukskötaren på hemsjukhuset sitter bredvid patienten under hela tiden hen får dropp. Samtidigt diskuterar vi med patienten vad som hänt på sista tiden, beskriver Kirsi Mylläri avdelningsskötare på hemsjukhuset.

Sjukskötarna har en bärbar dator med sig för att under besöket kunna skriva in i patientdatasystemet t.ex. hur patienten mår och vilka mediciner patienten har fått.

Hemsjukhuset har mest inflammations- och cancerpatienter

– Av hemsjukhusets patienter vårdas cirka 80 % på grund av inflammationer och cirka 10–15 % av patienterna är sådana som har insjuknat i cancer. Antalet vårddagar varierar från en månad till en annan. I slutet av året vårdas flest patienter, eftersom säsongsepidemierna grasserar då, berättar Markus Råback överläkare för anstaltsvården.

Antalet patienter har ökat något under åren. År 2000 vårdades 301 patienter vid hemsjukhuset och år 2018 var patienterna 563.

Antalet vårdade inflammationspatienter har ökat enormt och vården av inflammationer har blivit mera mångsidig. Vissa inflammationssjukdomar kan kräva antibiotikabehandlingar som räcker t.o.m. månader. Förr hade man för vana att vårda inflammationssjukdomar i stor utsträckning på sjukhusets bäddavdelningar, numera kan en del av dem skötas i hemförhållanden. År 2018 vårdades 375 patienter på grund av inflammationer, medan antalet inflammationspatienter år 2000 var 113.

Skötarna på hemsjukhuset gör sitt jobb med hela hjärtat

En stor del av cancerpatienterna är i hospisvård. Normalt är man i hospisvård under de sista veckorna i livet. År 2018 vårdades 99 cancerpatienter av olika orsaker på hemsjukhuset, av dem fick 40 hospisvård.

– Var och en ger sitt personliga bidrag till det tunga arbetet. En anhörig till en patient i hospisvård sa en gång: ” Hur kommer det sig att ett så här fantastiskt gäng har hamnat på samma arbetsenhet.” Jag är helt av samma åsikt med denna anhöriga. Jag är väldigt stolt och tacksam över att jag får vara avdelningsskötare för det här gänget och vara med i den här arbetsgemenskapen, säger Mylläri berömmande.

Hospisvård ges också t.ex. vid Vasa centralsjukhus, på stadssjukhusets avdelningar, i servicehus. På hemsjukhuset ges också s.k. palliativ vård, dvs. vård som lindrar symtomen, bl.a. smärtlindring. En del av hemsjukhusets cancerpatienter uppnår ett stabilt hälsotillstånd och vårdperioden avslutas.

Antalet anställda har ökat

Hemsjukhusets verksamhet började med ett rum år 1999. För närvarande finns hemsjukhuset i nya utrymmen på Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3. Verksamheten inleddes med tio sjukskötare.

Numera har hemsjukhuset 14 sjukskötare, en avdelningsskötare och en läkare på halvtid, som också vid behov gör hembesök. En önskan för framtiden är att få läkaren på heltid.

Visste du att

  • år 2018 var vårddagarna 4867 och den genomsnittliga vårdtiden 9,1 dygn
  • 50 % av patienterna är över 75 år
  • 25 % av besöken görs hos seniorer i servicehus
  • alla kommuner inte har hemsjukhusservice

Läs mera om hemsjukhuset

Publicerad: 19.09.2019