Förbigå menyn
Satama

Artikelkategorier: Nyheter

Kommunteknikens anslag för hamnområdet samt för underhåll av parkområden och farleder

Publicerad: 19.8.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 2.8.2021 bl.a. Kommunteknikens anslag.

För Kommunteknikens investeringar har i budgeten för år 2021 reserverats 23 372 000 euro. I samband med justeringen av dispositionsplanen för investeringsdelen föreslog Kommuntekniken för stadsstyrelsen 2.8.021 anslagsöverföringar till hamnområdet.

För vattentillstånd gällande hamnens vattenområden behövs ett tillägg på 300 000 euro, eftersom kostnaderna överskrider prognosen. Kommuntekniken föreslår att det anslag på 300 000 euro som behövs överförs till hamnområdets anslag från anslagen för hamnområdets byggnader, eftersom behovet av finansiering där till följd av periodiseringen av betalningsraterna för utbyggnaden av hamnterminalen är mindre än det som uppskattades vid budgeteringstidpunkten.

För kostnaderna för fältarbetena i fråga om passagerarkajen och incheckningen behövs 350 000 euro till, och den summan föreslår Kommuntekniken att ska överföras från anslagen i Statens vägprojekt, eftersom enligt den slutliga utredningen av Metvikens vägbyggnadsprojekt all den anslagsreservering som beviljats inte behövs.

Långskogens helhet behandlas vid uppdateringen av dispositionsplanen i höst, eftersom registreringsplaneringen ännu pågår.

Stadsstyrelsen godkände Kommunteknikens anslagsöverföringar i enlighet med förslaget.

Kommuntekniken beviljades ett med inkomster täckt tilläggsanslag

Enligt anvisningarna om uppgörande av dispositionsplaner bör även täckta tilläggsanslag ansökas som separata framställningar om tilläggsanslag. Kommuntekniken har delat ut glassförsäljningsplatserna och ljusreklamplatserna enligt auktionsmetoden och konkurrensutsättningsprincipen. Därför erhålls i hyresintäkter för glassförsäljningsplatserna 44 600 euro och för ljusreklamplatserna 22 000 euro mera än förra året. Totalt erhålls 66 600 euro i extra hyresinkomster.

Med hyresinkomsttilläggen täcks underhållskostnader för parkområden och farleder. I fråga om parkområdena används inkomsterna för underhåll av det ökande antalet grönområden samt av objekt som övergår från olika resultatområden. Det lätta underhållet av farleder har huvudsakligen utförts av föreningar som understötts av staden och större åtgärder har gjorts bara av tvingande behov. I fortsättningen kommer det för underhållet av farleder att föreslås sådana anslag, med vilka ett tillräckligt djup kan säkerställas med hjälp av lodning, muddring och andra mer kraftiga åtgärder. På så sätt kan klassificeringen av småbåtsfarlederna höjas och farlederna fås med på officiella sjökort samt i elektroniska system.

Stadsstyrelsen beviljade Kommuntekniken ett med inkomster täckt tilläggsanslag på 66 600 euro.

Kommuntekniken delar ut ett anslag på 40 000 euro i understöd

Stadsstyrelsen har årligen haft ett anslag för ospecificerade understöd, med vars hjälp projekt i anslutning till infrastrukturen stöds, och där ansvaret för utförandet ligger hos tredje part men där objektet används av eller är till nytta för flera. I fråga om anslagsöverföringen hör behörigheten till stadsstyrelsen.

Kommuntekniken föreslår att anslaget på 40 000 euro i år används enligt följande:

  • Farledsunderstöd – Vasa Sjöräddningsförening 6 000 euro
  • Farledsunderstöd – Sundom båt- och farledsklubb 6 000 euro
  • Farledsunderstöd – Bergö fiskargille 750 euro
  • Kutterhamnens vattenförsörjning – Vasa Sjöräddningsförening 3 250 euro
  • Avtal om underhåll av lokal farled VL5 3 500 euro
  • Underhållsmaterial för båtrutter och farleder 5 500 euro
  • Talkoanslag till invånarföreningar 5 000 euro
  • Meteorians infartsväg 2 000 euro
  • Understöd till motorkälke – Trail Riders Vaasa Ry 4 200 euro
  • I reserv 3 800 euro

Stadsstyrelsen godkände överföringen av anslaget på 40 000 euro till Kommunteknikens resultatområde.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.