Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Korsholms intresse att ingå i Vasas kollektivtrafikområde efterfrågas

Publicerad: 19.8.2019

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 12.8.2019 bland annat utvecklandet av kollektivtrafiken, centralsjukhusets omfattande jour samt arrendena i Vasklot.

Utvecklandet av kollektivtrafiken är en av åtgärderna i stadens strategi 2018–2021.

I programmet för utveckling av kollektivtrafiken i Vasa stadsregion 2021-2030 vill man höja kollektivtrafikens servicenivå. Detta innebär till exempel att bussarnas turtäthet och antal utökas.

Servicenivån behöver inte höjas på en gång utan kan genomföras fram till år 2030. En noggrannare planering görs i samband med ruttplaneringen och konkurrensutsättningen, då även kostnadskalkylerna specificeras. Nettokostnaderna för den nya kollektivtrafiken beräknas uppgå till cirka 6,2 miljoner euro i året för Vasa stad.

I utvecklingsprogrammet föreslås att Vasa stad skulle fungera som myndighet för den regionala kollektivtrafiken på Korsholms och Vasas område, varvid cirka 0,5 miljoner euro av kollektivtrafikens utgifter skulle riktas på Korsholm kommun.

De nya målen för kollektivtrafikens servicenivå för åren 2021-2030 bör godkännas officiellt både av Vasa stad och Korsholm kommun med beaktande av de kostnader som uppstår.

Stadsstyrelsen beslöt inbegära Korsholm kommuns beslut om huruvida Korsholm vill ansluta sig till ett  gemensamt kollektivtrafikområde med Vasa.

 

Centralsjukhusets omfattande jour kostar cirka en miljon euro

Social- och hälsovårdsministeriet inbegär sjukvårdsdistriktets utlåtande om ändringen av hälso- och sjukvårdslagen. Det är meningen att lagen träder i kraft 1.1.2020.

I propositionen föreslås att hälsovårdslagen ändras, så att Vasa sjukvårdsdistrikt ges en skyldighet att ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt i anslutning till sitt centralsjukhus.

Vasa sjukvårdsdistrikt jourkrav motsvarar i stort den omfattande jourberedskap som förordningen förutsätter. Sjukvårdsdistriktet ska dock utöka dygnet runt jouren i neurologi och komplettera jouren inom munsjukvården. Detta kan genomföras med cirka 1 miljon euro i året. Ökningen bör beaktas i statsbudgeten för år 2020. Med tanke på stadens ekonomi är det viktigt att staten ersätter Vasa sjukvårdsdistrikt och dess kommuner de tilläggskostnader som detta föranleder.

Denna ändring förbättrar särskilt tillgången på jourservice för befolkningen i området och förkortar i vissa situationer resan till vård. Dessutom garanterar den tillgången på svenskspråkig service.

 

I Vasklot förnyas arrendena

I Vasklotområdet finns 9 arrendeavtal, vilka ska förnyas senast 31.12.2023. Vidare finns det i Vasklot 6 andra arrendeavtal som gäller bostadsområdet, vilka har uppgjorts som kortvariga eller som går ut åren 2021–2023. Dessa är småhusdominerade bostadsområden i Månviken och invid Niemelävägen.

Stadsstyrelsen beslöt att arrendeavtalen bör förnyas senast 31.12.2023. Avtalen upprättas som överlåtbara och inteckningsbara arrendeavtal för 30 år. Såvida arrendeområdet i den nya detaljplanen anvisas som en bostadstomt, justeras arrendet i enlighet med gällande arrendeprissättning för stadens bostadstomter. Arrendetagaren har rätt att lösa in tomten på villkor som staden fastställer separat, efter att området i detaljplanen har anvisats som bostadstomt.

I Vasklot pågår delgeneralplanarbetet, varefter detaljplanerna uppdateras.

 

Se föredragningslistor med bilagor och protokoll