Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Målet med ett ekosystem för sysselsättningen är att tillsammans höja sysselsättningsgraden i Vasa

Publicerad: 1.6.2021

Vasa stad, Österbottens NTM-central och Österbottens TE-byrå ordnade ett infomöte på Teams 19.5 om förändringar i uppbyggnaden av modellen för skötseln av sysselsättningen i Vasa. Till mötet hade aktörer som arbetar med detta tema samt representanter för medierna bjudits in och som mest var över 90 deltagare på plats.

Österbottens NTM-central, TE-byrå och Vasa stad bygger servicestigar tillsammans med alla centrala aktörer i regionen. Med är bl.a. Österbottens förbund, FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, utbildningsorganisationerna, utvecklingsbolaget, företagarorganisationen och Österbottens handelskammare.

–Vasa gick inte med i kommunförsöket, utan vi beslutade att vi här hos oss börjar utarbeta ett ekosystem tillsammans med alla aktörer som påverkar våra invånares välfärd. Vi har verkligen mångsidigt aktörer med och betydelsen av det gör att nätverksarbetet blir flerdubbelt viktigt. Då vi agerar med samlad front, är vi starkare, säger Vasa stads sysselsättningsansvariga Helena Nurmikoski glatt.

Även tredje sektorn är starkt med om att åstadkomma och utveckla gemensamma tjänster. Den centrala tanken i ekosystemet för sysselsättningen är en gemensam nätverkande verksamhetsmodell, som bättre betjänar alla aktörer samt erbjuder den arbetssökande en tydligare väg till sysselsättningsservicen.

Under fjolåret fick man inom ekosystemet för sysselsättningen till stånd en planenlig linjedragning i fråga om strukturerna och dessutom beslutades om vilka grupper som det skulle fokuseras på i utvecklandet.

–Under våren är det också vårt mål att kommunicera effektivare än tidigare om utvecklandet av ekosystemet för sysselsättningen och dess förlopp till olika intressentgrupper och sedan servicestigarna har blivit mera exakta informerar vi också mera vidsträckt till invånarna. Förstärkande av partnerskap samt en breddning av servicen är nästa steg. Vårt mål är t.ex. att öka de digitala tjänsterna, inleda ett pilotprojekt gällande handledning på nätet och kompetenskartläggningar, räknar projektchefen för ekosystemet för sysselsättningen Mira Pihlaja upp.

Serviceproduktionens kultur i en brytningsfas

Vid Teams-mötet gick man vidare igenom senaste nytt från TEO-projektet (TEO förkortning på finska för Arbetsförmåga och livskraft från delaktighet) och projektet Stöd för arbetsförmågan, vilka agerar i samarbete med ekosystemet för sysselsättningen. Om dessa projekt berättade TEO-projektets projektchef Nina Waxlax och Stöd för arbetsförmågan –projektets projektchef Minna Strömmer på Vasa stad.

–Målet med TEO-projektet är att utveckla en servicehandledningsmodell, göra ett pilotförsök med modellen och få den att rota sig med hjälp av servicedesign – dvs. att göra servicestigarna tydligare för de kunder som behöver stöd och att samtidigt gallra bort överlappande service. Då vi lyckas med detta gör vi något som aldrig tidigare gjorts i Finland, vi gör alltså historia. Kulturen för hela serviceproduktionen förändras. Vi strävar efter att främja att varje kommuninvånare får ett bra liv på sina egna villkor, sammanfattar Waxlax.

Den servicestig som byggs upp i TEO-projektet kompletteras i sin tur i betydande grad med hjälp av projektet Stöd för arbetsförmågan. I Vasaregionen byggs det upp en servicehelhet och servicemodell som är kundcentrerad, har låg tröskel och mångsidigt bedömer arbets- och funktionsförmågan och efter projektet kommer den att ingå i Välfärdssamkommunens verksamhet.

–Målet är att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera behoven av stöd för arbetsförmågan hos arbetslösa som är partiellt arbetsföra samt behoven hos personer i arbetsför ålder som är utan arbete och styra dem till teamet i Stödet för arbetsförmågan samt att skapa en kundansvarsmodell med vilken säkerställs tillgången på individuella servicestigar och service. Dessutom förstärker vi yrkesmänniskornas kunnande i stödet för arbetsförmågan, säger Strömmer.

I slutet av det en timme långa mötet fördes en fri diskussion och deltagarnas frågor besvarades.