Förbigå menyn
Tyttö pyöräilee kadulla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Målet med Vasas Program för hållbara färdsätt är att minska kolavtrycket

Publicerad: 10.12.2019

Med hjälp av åtgärdsprogrammet för hållbara färdsätt siktar staden på att vara klimatneutral före år 2030. Av invånarna i Vasa bor 80 procent på ett avstånd av mindre än 5 kilometer från centrum, vilket gör att det finns goda förutsättningar att utveckla hållbara färdsätt.

Vasa stads mål är i enlighet med Energi- och klimatprogrammet att vara klimatneutral före år 2030. För att nå detta mål måste man vidta åtgärder på flera olika sektorer.

Trafikens kolavtryck är betydande, i och med att den orsakar en tredjedel av koldioxidutsläppen i Vasa. För att minska kolavtrycket måste man ta i bruk ny teknik och vidta betydande åtgärder för att främja användningen av hållbara färdsätt.

– Den tekniska utveckling som anknyter till fordonstekniken och trafiktjänsterna kommer att ha en avgörande ställning i förändringen mot hållbarare färdsätt. Vasa stad vill för sin del främja och stöda ändringen genom att förbättra lättrafikarrangemangen, höja kollektivtrafikens servicenivå och sporra till användning av kolneutral energi i fordonen, säger direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä.

Vasaborna vill utveckla cyklingen och kollektivtrafiken

I Vasa har det under år 2019 utarbetats en åtgärdsplan för främjande av hållbara färdsätt. Åtgärdsplanen har bearbetats i två workshopar, en arbetsgrupp och en styrgrupp. Till workshopen inbjöds stadens beslutsfattare samt tjänstemän. Arbetet koordinerades av konsulter vid WSP Finland Oy.

Främjandet av hållbara färdsätt ger flera fördelar. Dessa är t.ex. hälsofrämjande, ekonomisk lönsamhet samt effektivering av lokalanvändningen.

– I fråga om nuläget har det konstaterats att tack vare sin täta stadsstruktur har Vasa mycket potential för korta resor, som det är möjligt att göra till fots eller med cykel. 80 procent av invånarna i Vasa bor på ett avstånd av under 5 kilometer från centrum. I Vasa finns det också vilja att främja hållbara färdsätt, eftersom enligt en enkät som gjordes i samband med arbetet var 90 procent av dem som besvarade enkäten beredda att satsa mera på att utveckla cyklingen och kollektivtrafiken, berättar Riikka Kallio, sakkunnig vid WSP Finland Oy.

I arbetet ställdes tre huvudmål och fyra mål som stöder dessa. Huvudmålen sammanhänger med utvecklandet av trafiknätet, förbättrandet av resekedjornas användbarhet samt förbättrandet av trivseln i livsmiljön.

För främjande av hållbara färdsätt utarbetades totalt 24 åtgärder av olika omfattning, och strävan är att de ska genomföras under åren 2019–2022.

För utarbetande av programmet erhölls 40 000 euro i finansiering av det statsunderstöd för styrning av färdsätten som Traficom beviljar.

Bekanta dig med Programmet för hållbara färdsätt och åtgärderna i det.