Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Mussorvägen blev en tilltalande och trygg gårdsgata

Publicerad: 4.10.2021

Saneringen av Mussorvägen som finns bredvid Huutoniemen koulu blev färdig i september. Gatan som varit i dåligt skick ändrades till en ståtlig och trygg gårdsgata enligt invånarnas önskemål.

Områdets invånare hade en stor roll vid planeringen av gatans nya framtoning. Projektet fick sin början genom respons som inlämnats till staden, där man önskade att Mussorvägen skulle få en trottoar för att öka trafiksäkerheten.

I planeringsskedet ordnades en öppen enkät för invånarna om olika genomförandealternativ. Det kom hela 132 stycken svar och av dem som svarade var nästan hälften för en gårdsgata.

– Nästan alla de som svarat har någon typ av anknytning till Mussorvägen. Förutom från dem som bor på gatan kom det också svar från föräldrar till elever i Huutoniemen koulu och andra väganvändare, berättar planeringsingenjör Tiina Kristola.

Trafiksäkerheten förbättrades märkbart

Med gårdsgata avses en gemensam gata för fotgängare och fordon, där hastigheten är begränsad till tjugo kilometer i timmen. Gårdsgatan har märkts ut med trafikmärken och där byggs olika typer av avsmalningar och upphöjningar.

– På Mussorvägen gjordes avsmalningar av körbanan vid korsningarna. Ytbeläggningen på gatan är växelvis betongstenläggning och asfalt. Genom att använda olika ytmaterial strävar man efter att göra användaren uppmärksam på att gatan avviker från en normal gata, säger Kristola.

Också korsningsområdena höjdes upp så att de bättre kan särskiljas från tomtanslutningarna. På särskiljbarheten satsade man speciellt vid lekplatsen, där gatan breddades och belades i sin helhet med plattor som klart skiljer sig från den övriga omgivningen.

– Vid planeringen fäste vi speciell uppmärksamhet på trafiksäkerheten i synnerhet då det gäller små barn och skolelever. Med tanke på de här förbättrades situationen märkbart, vilket gläder Kristola.

Ilmakuva uusitusta Mussorintiestä, jossa näkyy leikkikentän korotettu alue
Vid lekplatsen breddades gatan och den belades i sin helhet med plattor som klart skiljer sig från den övriga omgivningen.

Byggandet förlöpte inom tidtabellen

Mussorvägens byggnadsskede varade ungefär ett halvt år och under den tiden informerades invånarna aktivt om hur arbetet gick framåt.

– Byggandet förlöpte enligt den ursprungliga planen och tidtabellen. Växelverkan med invånarna vid Mussorvägen skedde dagligen och vi fick positiv respons på det här, säger kommunteknikens arbetsplatschef Jukka Saari.

Byggandet genomfördes tillsammans med Vasa Vatten och samarbetet fortsätter också nästa år.

– Största delen av kommunteknikens gatusaneringsobjekt görs tillsammans med Vasa Vatten. Först saneras vattentjänsten och dagvattenavloppen och efter det övergår man till gatukonstruktionerna. Nästa år har vi ett tiotal samarbetsobjekt, fortsätter Saari.

Läs mer om de olika skedena i saneringsprojektet för Mussorvägen i invånartidningen som utkom på våren.