Förbigå menyn
Foto: Paula Hakala / NTM-centralen i Södra Österbotten

Artikelkategorier: Nyheter

Nya metoder för att hantera invasiva främmande arter i INSPIRE-projektet

Publicerad: 10.7.2024

Det finsk-svenska projektet INSPIRE om invasiva främmande arter är ett treårigt projekt, vars syfte är att minska de invasiva främmande arterna och öka den biologiska mångfalden. Inom projektet bedrivs ett intensivt samarbete med finländska och svenska projektpartner.

I fokus för projektet står också samarbete med trädgårdsbranschen i syfte att

  • öka medvetenheten om invasiva främmande arter,
  • erbjuda myndigheterna anvisningar om kombinerande av bekämpningen av invasiva växtarter med återställande åtgärder för den naturliga livsmiljön, samt
  • öka invånarnas delaktighet i bekämpningen av invasiva arter.

Gränsöverskridande samarbete för bekämpning av invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett betydande hot mot den biologiska mångfalden.  De mest kända invasiva arterna, dvs. blomsterlupin och jättebalsamin, fortsätter att breda ut sig i Finland och Sverige hela tiden.  Dessutom sprids nya främmande arter fortgående.

– Interreg Aurora-programmet har gett oss en möjlighet att fortsätta det framgångsrika gränsöverskridande samarbetet.  Ett arbete där målet är att erbjuda båda länderna nya kostnadseffektiva bekämpningsmetoder och tillvägagångssätt för att hejda spridningen av invasiva arter, berättar INSPIRE-projektets projektchef Johanna Nymark från NTM-centralen i Södra Österbotten.

Trädgårdsskötselns inverkan på utbredningen av invasiva arter

I Norden är den mest betydande spridningsvägen för invasiva arter trädgårdsskötsel hemma på gårdarna och på yrkesodlingar.

– I Finland är man redan väl medveten om att arter som hör till EU:s eller Finlands förteckningar över invasiva främmande arter inte får odlas på det egna området.  Dessutom finns i lagen om främmande arter ett förbud mot att släppa ut även andra främmande arter utanför det egna områdets gränser.  Vi vill öka medvetenheten om de artegenskaper som hjälper främmande arter att trivas och vilka som det är bra att undvika vid valet av arter till den egna trädgården, berättar Markus Seppälä, naturskyddsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Inom projektet skapas i samarbete med aktörer inom trädgårdsbranschen en digital guide, med hjälp av vilken konsumenten lätt kan identifiera främmande arter som lätt sprider sig.

Nya metoder för bekämpning av invasiva främmande arter

Inom projektet testas om den tid som används till fullständig utrotning av främmande invasiva arter kan förkortas med nya metoder.  Förkortande av bekämpningstiden skulle göra bekämpningsarbetet betydligt kostnadseffektivare.  Konsekvenserna av bekämpningsmetoderna och restaureringsåtgärderna följs med under tre somrar på Vasa stads och Södra Österbottens försöksområden.

– Avlägsnande av invasiva främmande arter manuellt är effektivt, emellertid är tajmningen viktig för att säkerställa effekten.  Varje avlägsnad förekomst av invasiva främmande arter förbättrar vår biologiska mångfald lokalt, men om växterna hinner sätta frö så måste hela bekämpningsarbetet börja om från början, konstaterar Simo Marttila, Vasa stads projektkoordinator.

Staden deltar också i avläsnandet av invasiva främmande arter under projektet. Vasa stad ber att invånarna meddelar var det finns invasiva främmande arter.  Uppgifterna kan sändas till adressen puistot@vaasa.fi.

Läs mera på projektet webbsida.