Förbigå menyn
Veneitä Vaasan sisäsatamassa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

På TYP-dagarna diskuterades oron över om arbetet fortsätter eller inte

Publicerad: 7.9.2022

De nationella TYP-dagarna 6.-7.9.2022 på Vamia Hansa-campus i Vasa förde samman över 300 sysselsättningsaktörer och andra som intressegrupper. Därtill deltog drygt 260 personer i evenemanget via distans.

Resolution

Oro över arbetets kontinuitet

TYP-servicen är en lagstadgad samarbetsform mellan kommunen, arbets- och näringsbyrån och FPA. Förkortningen TYP står för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu). Avsikten är att göra servicen smidigare för de arbetssökande som förutom arbets- och näringsbyråernas tjänster behöver också hälso- och/eller socialservice och/eller rehabiliteringsservice.

Lagförslaget om TYP-servicen är som bäst på utlåtanderunda vid riksdagen. I förslaget ersätts kommunen helt med välfärdsområde när det gäller TYP-servicen. Det är något som väcker oro inom kommunsektorn. I många kommuner deltar sådan personal i TYP-arbetet som har till uppgift att hitta lämpliga arbetsverksamhetsställen och arbetsplatser åt arbetslösa. De är oftast inte placerade inom social- och hälsosektorn och har därför inte heller överförts till välfärdsområden. Om det aktuella lagförslaget går igenom utesluts dessa anställda från TYP-arbetet vid årsskiftet. Det leder i sin tur till att informationsutbytet mellan myndigheterna blir svårare och klienternas serviceprocesser långsammare.

I praktiken utesluts kommunerna som inte deltar i kommunförsöket från TYP-samarbetet även om de fortfarande delvis är ekonomiskt ansvariga för arbetslöshetsersättningarna till långtidsarbetslösa. Deltagaren är också oroade över hur väl välfärdsområden förbinder sig till verksamheten dess utveckling och gemensam planering.

Nästa stora reform väntar

Lagförslaget upplevs som särskilt besvärligt eftersom nästa stora reform redan väntar runt hörnet. I samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna TE2024, som uppskattas träda i kraft 2024 eller 2025, överförs arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Då blir kommunerna återigen delaktiga i TYP-samarbetet.

Vårt förslag är kommunernas roll i TYP-arbete klargörs också under övergångsperioden. Vi har många funktionerande system som man kan utnyttja under övergångsperioden.

Deltagare i Nationellt nätverk för TYP