Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Personalrapporten 2021: satsningar på välbefinnandet och stödet för kompetensutveckling

Publicerad: 22.6.2022

Vasa stads personalrapport för 2021 har publicerats. Det skedde en stor omorganisering inom staden under 2021 då social- och hälsoservicen överfördes till välfärdsområdet. Coronaviruspandemin var fortfarande över oss och även rekommendationen om distansarbete fortsatte att gälla, vilket förde med sig utmaningar för verksamheten och påverkade gemenskapsandan men ökade också välbefinnandet och flexibiliteten i arbetet.

Centrala nyckeltal

Stadens personalsmängd motsvarade 4 534 årsverken. Den ordinarie personalens genomsnittsålder var 47,1 år och majoriteten av personalen, 78,8 procent, var kvinnor.

Antalet långa sjukskrivningar och invalidpensioner minskade under 2021.

– Det är en bra riktning och i förhållande till jämförelsestäderna är nivån i Vasa bra, säger Vasa stads personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Avgångsomsättningen bland den ordinarie personalen var 282 personer, vilket innebar en ökning med 18 personer jämfört med 2020. Totalt 110 anställda gick i ålderspension under året. Antalet personer som sade upp sig ökade något (2021: 164, 2020: 118), vilket har varit en riksomfattande trend. Största delen av dem som sade upp sig arbetade inom social- och hälsosektorn.

– Detta är något som vi kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid. Det är viktigt att vi funderar på hur vi kan locka kompetent arbetskraft och hålla de anställda motiverade och engagerade så att de fortsätter att arbeta hos oss, säger Kruhse-Poutanen.

Under 2021 ledigförklarades totalt 792 arbetsplatser som söktes av sammanlagt 6 108 intresserade. Under 2021 genomfördes även 16 anonyma rekryteringar.

Distansarbete, belöning och utvecklande av ledarskap som teman

I och med att coronaviruspandemin fortsatte satsade staden i synnerhet på personalens välbefinnande.

– Personalen uppmärksammades med en förmån på 100 euro som laddades upp i Epassi. Därtill erbjöds arbetshandledning, uppdaterades anvisningarna om distansarbete med beaktande av ”det nya normala” och utarbetades stödmaterial för distans- och hybridarbete, säger Kruhse-Poutanen.

Planenlig utveckling av ledarskapet och chefsarbetet fortsatte under 2021. För cheferna ordnades bland annat chefsutbildning i coachande ledarskap samt utbildning som siktade på specialyrkesexamen i ledarskap. Personalens kompetens utvecklades planenligt utifrån den årliga utbildningsplanen.

Under 2021 genomfördes enkäter om arbetsgivarbilden och en utvecklingsplan utarbetades utifrån enkätresultaten.

– Vi uppdaterade även belöningsprogrammet som gav oss nya sätt att stödja personalens välbefinnande och kompetens och belöna de anställda för lyckade insatser, säger Kruhse-Poutanen.

Under 2021 inleddes ett systemprojekt för uppföljning av arbetstid. Även utvecklandet av lönesystemen fortsatte. Dessutom arbetade man vidare för att utveckla personalens initiativverksamhet utgående från en verksamhetsmodell för så kallat kontinuerligt förbättrande.

Studera Vasa stads personalrapport här.