Förbigå menyn
tågspår på stranden

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skicket på Vasas gatunät och reparationsskulden reds ut genom mätningar

Publicerad: 7.7.2022

Beläggningsskadorna på Vasas gatunät reds ut i sommar. På huvud- och matargatorna mäts också slitspåren och på valda gator dessutom det konstruktionsmässiga skicket. Utgående från insamlad data bedöms hur stor reperationsskulden är just nu på beläggningar och gatukonstruktioner. Utredningen genomförs av AFRY-Finland och mätningarna av skicket görs tillsammans med underentreprenörer.

Genom mätningarna görs en utredning av beläggningsskadorna på 400 kilometer långa gatunät samt på gång- och cykellederna på ett avsnitt av cirka 200 kilometer. Det konstruktionsmässiga skicket kartläggs på valda gatuavsnitt på totalt 50 kilometer.

– Projektet inbegriper insamlande av information om beläggningsskador, mätning av slitspår på huvud- och matargator, val av gatuavsnitt för bärighets- och markradarmätningar och den gatuanalys som görs av resultaten samt införande av resultaten av utredningen i beläggningshanteringssystemet och en bedömning av reparationsskulden säger Markku Knuuti från AFRY-Finland som är projektchef för utredningen.

Vägar har redan hittills kartlagts och kartläggs också ytterligare i Vasa med Crowdsorsa-mobilspelet, där väganvändarna tjänar pengar genom att plocka virtuella bär vid insamlingen av data om gatornas skick.

– Analysen som täcker hela gatunätet ger oss mycket bra information som baserar sig på undersökt data, och vi hoppas att vi av detta får jämförelseobjekt för att beräkna reparationsskulden. Informationen om gatornas verkliga skick kan vi utnyttja i kommande planering av saneringar av gatorna. De gator som finns på saneringslistan är i de flesta fall sådana gator som satts upp på den på grund av infrastrukturens driftsålder, sådana som kommit via invånarresponsen samt sådana som grundar sig på underhållsgranskningar. Med tidtabellen i fråga om saneringsobjekten sammanhänger också Vasa Vattens granskningar av rörens livscykel. Ifall gatans konstruktion är i dåligt skick samt infrastrukturrörens livscykel på väg mot sitt slut, sätts objekten upp i toppen på listan, säger Vasa stads planeringschef Jyri Mursula, som har beställt utredningen.

Stör inte trafiken

Under sommaren gör Roadscanners Oy laserskannings- och markradarmätningar på gatorna i Vasa med ett särskilt mätningsfordon Road Doctor Survey Van. Mätningarna utförs med hjälp av mätinstrument som är fästade vid fordonet bland den övriga trafikströmmen. I det material som laserskannern ger beräknas spårdjupen och i markradarmaterialet tolkas hur tjocka gatornas beläggning och bärande lager är. Road Masters Oy gör bärighetsmätningar på gatorna med en fallviktsmätare som dras efter fordonet bland den övriga trafikströmmen.

– Mätningsarbetena orsakar ingen betydande störning för den övriga trafiken, säger Knuuti.

Projektet genomförs av AFRY Finland Oy. Insamlandet av beläggningsdata i massinsamlingen genomförs av Crowdsorsa Oy. Mätningen av slitspåren och markradarmätningen utförs av Roadscanners Oy. Bärighetsmätningarna utförs av West Coast Road Masters Oy. Beläggningshanteringssystemet genomförs av Sirway Oy.