Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden har förbundit sig att genomföra projektet Wasa Station

Publicerad: 8.10.2019

Uppdaterad: 16.1.2020

Vasa stad har förbundit sig att genomföra projektet Wasa Station enligt det genomförandeavtal som har ingåtts med YIT. Bägge avtalsparterna har förbundit sig att agera så att förutsättningarna för byggande av projektet uppfylls. Det här innebär aktiva åtgärder och främjande av sådana lösningar som gör att parterna uppnår det med tanke på projektet bästa slutresultatet.

Ett avtal om genomförande ingicks med byggföretaget YIT år 2017.

– Själv vill jag visa att Vasa stad är en pålitlig avtalspart och vi för tjänstemannaarbetet vidare i enlighet med den avtalade plikten att medverka, säger Markku Järvelä, direktör för Vasa stads tekniska sektor och medlem i projektets ledningsgrupp.

Staden ansvarar för musik- och kongresscentret, byggherren för de andra delarna

När projektet framskrider till genomförandeskedet ansvarar Vasa stad för finansieringen av en del, d.v.s. musik- och kongresscentret samt för verksamheten och driftskostnaderna när byggnaden står klar.

Multifunktionskvarterets övriga delar (köpcentret, bostäderna, hotellet och restaurangen, multifunktionshallen) är privatägda och för finansieringen av dem ansvarar byggherren YIT och placerare.

När förutsättningarna för genomförande av projektet uppfylls, beslutar stadsstyrelsen om övergång till genomförandeskedet. För byggandet av musik- och kongresscentret, som kommer att vara i Vasa stads ägo, bildar staden ett fastighetsaktiebolag. Byggandet finansieras delvis med lån, och stadsfullmäktige i Vasa beslutar om borgen för lånet.

Projektet är fortfarande i utvecklingsskedet

Projektet är i enlighet med genomförandeavtalet indelat i utvecklings- och genomförandeskeden. För närvarande är projektet i utvecklingsskedet, varvid tre grader av beredskap i fråga om förutsättningen att genomföra projektet bedöms:

1.    utarbetande av planer för Wasa Station (YIT)

2.    bedömning av de kommersiella och ekonomiska förutsättningarna

3.    utarbetande av fortsatta avtal

När de här tre förutsättningarna är uppfyllda, är det möjligt att övergå till genomförandeskedet. Efter det kan YIT lämna in bygglovsplanerna för godkännande. Enligt Markku Järvelä är stadens ansvar för projektet fram till slutet av denna helhetsbedömning 200 000 euro. Om projektet förfaller av de ovan nämnda orsakerna ska beloppet betalas.

– Om staden skulle dra sig ur projektet exempelvis på grund av det ekonomiska läget eller av någon annan orsak, skulle de här orsakerna med tanke på avtalet vara ogrundade och det skulle kosta en miljon att dra sig ur projektet, förtydligar Järvelä.

Byggandet tar ca tre år

Byggföretaget YIT och den holländska hotellkedjan Odyssey Hotel Group offentliggjorde i september ett föravtal om hyrning av Wasa Stations lokaler för hotellanvändning.

– Tron på att projektet förverkligas är alltså stark, till och med internationellt, konstaterar Järvelä.

Wasa Station skulle både under byggnadstiden och användningen föra med sig många direkta och indirekta, positiva konsekvenser för staden och dess näringsliv. Exempelvis skatteinkomsterna skulle i och med Wasa Station öka med ca 1,5 miljoner euro per år. Den indirekta nyttan uppskattas bli mångfaldig.

Enligt uppskattningarna kommer byggnadsskedet att ta ca tre år. Ifall byggandet startade år 2020, skulle inverkningarna av musik- och kongresscentret på stadens driftsekonomi synas tidigast år 2024.

Mer info

Wasa station webbplats