Förbigå menyn
Kädet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Publicerad: 20.4.2020

Ensamföretagare kan ansöka om stöd på grund av coronavirusläget hos företagets hemkommun. Stödet är 2 000 euro och av engångsnatur. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Syftet med coronastödet för ensamföretagare är att säkerställa ensamföretagarnas verksamhet på en mera hållbar ekonomisk grund under pandemin och efter den. Understöd kan betalas för kostnader för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och i kraft endast för att hantera den akuta likviditetskris som pandemin orsakat. Stödet kan sökas fram till 30.9.2020.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av kommuner, ansvarar för mottagning och behandling av ansökningar för sina medlemskommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro). På basis av ansökningskriteriernas uppfyllelse gör VASEK även beslutsförslag till kommunerna. Tjänsteinnehavare som kommunerna utsett för uppdraget gör de slutgiltiga stödbesluten och företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen till företagare.

Arbets- och näringslivsministeriet gav ut de slutgiltiga instruktionerna och ansökningsblanketten även på svenska den 17 april. Regionens kommundirektörer beslutade om ett gemensamt förfaringssätt gällande ansökningsprocessen likaså den 17 april, och ansökningen kunde öppnas idag.

– Vi ville bemöta båda språkgrupperna i vår region jämlikt och öppnade ansökningen först när blanketten och instruktionerna därtill fanns tillgängliga även på svenska. Vi väntar ännu på engelskt instruktionsmaterial, blanketten finns på engelska redan nu, berättar nyföretagscentrum Startias direktör Tommi Virkama, som ansvarar för ensamföretagarstödet på VASEK.

– Instruktionerna var redan under veckoslutet tillgängliga för företagarna, eftersom vi ville att alla bekantar sig noggrant med anvisningarna och kriterierna innan ansökning. I den ansökningsrusning som nu börjar kommer bristfälligt ifyllda ansökningar att fördröja stödprocessen anmärkningsvärt. Vi råder alltså att läsa igenom instruktionerna, samla ihop alla nödvändiga bilagor och först efter det fylla i ansökningen, råder Virkama.

Ansökningsinstruktioner och länk till ansökningsblanketten: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/stod-for-ensamforetagare

VASEK har reserverat mycket resurser till behandlingen av ansökningar

– Sammanlagt åtta personer behandlar stödansökningar dagligen, varav två på heltid och de andra vid sidan om företagsrådgivningsuppgifter. Vi hjälper ständigt företag även med att söka andra stöd, så som NTM-centralernas eller Business Finlands stöd. Vi gör vårt bästa för att varje företag i behov av hjälp får svar på sina frågor eller ett beslut om sin ansökan så fort som möjligt. Naturligtvis gör det vårt arbete märkbart enklare och smidigare ifall företagen bekantar sig noggrant med alla instruktioner, betonar vd Stefan Råback.

Genom VASEK har hittills nästan 300 företag fått hjälp och råd i sin situation och med olika stödansökningar under coronakrisen.

– Företagare borde inte bli ensam med sina bekymmer. Kontakta oss, så reder vi tillsammans ut vad vi kan göra och vilka stöd man kan ansöka om, avslutar Virkama.