Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Svara på invånarenkäten om Villavägens cykelväg

Publicerad: 10.6.2021

Uppdaterad: 18.6.2021

Vasa stad har inlett planeringen av Villavägens gatusaneringsprojekt. Meningen är att Villavägen ändras till en lugn cykelgata, där man tryggt och smidigt kan gå och cykla, vilket prioriteras.

Cykelgatan är en blandtrafikled, där bilarna måste anpassa körhastigheten till cykeltrafikens villkor och ge cyklisterna fri passage. Det är tillåtet att parkera endast på de ställen som har märkts ut som parkeringsplatser.

En trottoar anläggs för fotgängare. Villavägen är en del av cykelleden mellan Gerby och centrum, till vilken den planerade  Metviksstrandens cykelbana kommer att anslutas. För byggande av Villagatans cykelgata och Metviksstrandens cykelbana har statligt understöd erhållits.

Vi önskar nu att invånarna i området ger respons om Villavägens översiktsplan. Responsen samlas in med en enkät som är i kartformat och som sedan kommer att utnyttjas i gatuplaneringen. Själva byggandet sker år 2022 och i samband med det anläggs dagvattenavlopp på de sträckor där de ännu inte finns. På samma gång anläggs vidare dagvattenanslutningar till de tomter som saknar anslutning.

Du kan svara på enkäten på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/22jh4pl3jur9

På enkäten kan man svara 10.6-23.6. Enkäten görs av WSP Finland Oy i samarbete med Vasa stad. Om du har tekniska problem då du ska svara på enkäten, kan du kontakta Annukka Säätelä (annukka.saatela@wsp.com).

Ytterligare information om projektet ger Juho Kriikkula (juho.kriikkula@vaasa.fi).