Förbigå menyn
Barn på datorer

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa deltar i ett riksomfattande framtidsarbete inom grundskolan

Publicerad: 12.2.2024

Vasa stad deltar i ett omfattande utvecklingsprojekt för framtidsarbetet inom grundskolan, vilket Undervisnings- och kulturministeriet har inlett. Målet är att bedöma vilka slags färdigheter utbildningen ska ge i framtidens föränderliga samhälle.

– Framtidsarbetet inom grundskolan är ett strategiskt mycket viktigt projekt i vilket vi försöker hitta en gemensam riktning för skolans framtid. Omvälvningarna i samhället innebär också förändringar i utbildningens mål och syfte. Vi behöver en hållbar vision av vad lärande, kunnande och meningsfull utbildning innebär på längre sikt. Jag gläds över att detta arbete nu inleds, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala har bjudits in till delegationen.

– Jag väntar ivrigt på att arbetet ska börja. Genom projektet får vi sporrar och incitament också till vårt eget utvecklings- och framtidsarbete här i Vasa, beskriver Knookala.

Vision för framtidens skola

Framtidsarbetet inom grundskolan kommer att organiseras kring tre teman:

  1. Artificiell intelligens och teknik
  2. Grundläggande färdigheter och lärande
  3. Ekologisk och social hållbarhet.

Framtidsarbetet genomförs åren 2024–2025. Arbetet ska resultera i en skriftlig framtidsvision före utgången av 2025.

Framtidsarbetet fokuserar på de snabba omvälvningarna i arbetslivet och ekonomin, frågor som gäller social och ekologisk hållbarhet samt den tekniska utvecklingen som bygger på artificiell intelligens. Alla dessa utmanar de traditionella metoderna för att lära sig och ordna utbildning.

Bakom framtidsarbetet ligger också en oro över att inlärningsresultaten har försvagats under en längre tid och att kunskapsskillnaderna har ökat. Idag avslutar en allt större del av eleverna grundskolan med bristfälliga kunskaper och utan de grundfärdigheter som behövs för fortsatta studier.

Målet med framtidsarbetet är att skapa en vision för framtidens skola som möjliggör ett meningsfullt liv för unga och stöder möjligheterna till lärande i en snabbt föränderlig värld.

Arbetet i delegationen kommer att bestå av en rad seminarier och workshoppar samt andra möten och webbsamråd. Delegationens samarbetspartner omfattar ett stort antal finländska forskningsorganisationer och experter inom undervisnings- och utbildningssektorn samt övriga samarbetspartner.

Som internationell samarbetspartner verkar OECD och dess forskningsprojekt Education for Human Flourishing, där man söker efter nya sätt att stödja upplevelsen av mening och välbefinnande genom utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet har också bjudit in bildningsdirektör Knookala till att representera Finland i en ledarskapsutbildning som OECD ordnar.

– I utbildningen får finländska nyckelpersoner inom utbildningssektorn tillsammans med en liten grupp från ministeriet och Utbildningsstyrelsen bekanta sig med MIT-universitetets ”Theory U”-baserade ledarskap och utveckling av utbildningssystemet, berättar Knookala.