Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unga

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa premierades för förtjänstfullt utvecklande av delaktigheten

Institutet för hälsa och välfärd THL gav Vasa ett specialomnämnande för främjandet av delaktigheten bland invånarna på den nationella Dagen för främjande av hälsa och välfärd 7.11.  

Ett hedersomnämnande riktades till kommuner som har innovativa sätt att stärka delaktigheten och samhörigheten bland invånarna.  THL beviljade hedersomnämnandet till Varkaus, och utöver Vasa premierades även S:t Michel med ett specialomnämnande.

– Med främjande av delaktigheten avses sätt med vilka invånarna kan delta i utvecklandet av kommunens eller stadens verksamhet.  I programmen från alla tre kommuner ser man att de har gjorts med tanke på invånarna och deras åsikter, berättas det från THL.

Valet gjordes på basis av informationsinsamlingen för 2019 års TEAviisari.  Med TEAViisari samlar man in information för granskning av i synnerhet kommunledningens roll och betydelse i arbetet med att främja hälsa och välfärd som gäller samtliga sektorer i kommunen.  Vid valet gick man igenom 74 kommuners program i anslutning till delaktighet eller motsvarande dokument.

– Jag är särskilt stolt över att programmen som fått ett omnämnande enligt THL:s bedömning var konkreta och praktiska samt att de utmanade till praktiska åtgärder.  De här är väldigt viktiga egenskaper för arbetet med delaktighetsprogrammet, säger serviceområdeschef Suvi Aho, som utvecklar delaktighetsarbetet i Vasa.

I Vasa deltar man varje dag

I Vasa har invånarnas möjligheter att delta utvecklats länge redan i t.ex. områdeskommittéer, där invånarna har möjlighet att delta i utvecklandet av den egna stadsdelen.  Även utvecklandet av Lillkyro som en del av Vasa har säkerställts med en egen beredande tjänsteinnehavare och en områdesnämnd, vilket är beaktansvärt även nationellt sett.  Utöver de lagstadgade råden och ungdomsfullmäktige har Vasa även ett invandrarråd.

– Inom stadens sektorer finns mycket bra praxis från kundråd till gemensamt utvecklande, och exempelvis inom kommuntekniken svarar man dagligen direkt på kontakttaganden från invånarna, säger Aho.

Organisationssamarbetet i staden utvecklas kontinuerligt: exempelvis Vasa stads idrottssektor har fått nationellt erkännande för sin innovativitet och sitt gemenskapsfrämjande arbetsgrepp med organisationerna.

– Ett bra exempel på det täta organisationssamarbetet var evenemanget Vasa, hur går det? som staden ordnade i november tillsammans med organisationsfältet.  Där fick invånarna träffa stadens ledning och organisationer ansikte mot ansikte över en kopp kaffe och under en frågestund.

En nyhet som tas i bruk i början av år 2020 är stadsdirektörens elektroniska frågetimme, därtill kommer man att testa områdesforum med områdesnämnderna.

– I Vasa deltar man varje dag, och nu när staden även har fått resurser för koordinering av programmet kan det redan utförda lyckade arbetet börja göras mer synligt.  Samtidigt definieras nya, lämpliga sätt för Vasaborna att delta, konstaterar Aho.

Bekanta dig med vårt delaktighetsprogram:  https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/delta-och-paverka/

Publicerad: 16.12.2019