Förbigå menyn
pyöräilijät varjossa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa satsar på att främja cykling och gång – invånarna engageras i beredningen

Publicerad: 21.4.2021

Vasa stad ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång. Målet för programmet är att ta fram en plan om med vilka åtgärder cykling och gång ska främjas under kommande år. Stadens invånare och andra som rör sig på området har möjlighet att genom att besvara den elektroniska enkät som öppnades 21.4 delta i planeringen och kartläggningen redan i ett tidigt skede. Bland alla som svarat lottas det ut ett presentkort på 100 euro till cykelservice.

Avsikten med den kartbaserade enkäten är att utreda stadsbornas nuvarande vanor vad gäller färdsätt samt kartlägga hinder och möjligheter för cykling och gång. Invånarna kan även komma med idéer och markera förbindelsebehov och problematiska punkter på kartan.

– Vasa saknar ett tydligt nätverk av huvudcykelvägar och dessutom bör det vara snabbt och enkelt att ta sig till centrumet från alla bostadsområden. Därför hoppas jag att Vasabor bidrar med kommentarer om i synnerhet planeringen av cykelvägnätet: hurdana nya förbindelser som behövs och var de allra bästa och högklassigaste cykelvägarna borde löpa, säger gatuplaneringschefen Siri Gröndahl.

Stadsstrukturen i Vasa är tät och stöder hållbara färdsätt. Dessutom bor upp till 80 procent av stadens invånare inom fem kilometers radie från centrumet. Förutom ett omfattande cykelvägnät är avsikten att också utveckla stadskärnan under kommande år.

– Bland annat ska promenadcentrumet i Vasa byggas ut och utvecklas så att det blir ännu mångsidigare och attraktivare än tidigare. Tanken är att stärka i synnerhet Hovrättsesplanadens roll som en lockande gångförbindelse mellan stadsstranden, stadens centrum och Resecentret, fortsätter Gröndahl.

Programmet för främjande av cykling och gång i Vasa görs upp i samarbete med det nordiska företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer. För arbetet har erhållits statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Programmet bygger på programmet för hållbara färdsätt från 2019, där målet är att utveckla trafiknätverket för cykling och gång, bidra till säkerheten och trivseln samt att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Vasa siktar på att vara klimatneutral år 2030.

Enkäten kan besvaras fram till 5.5 på adressen https://new.maptionnaire.com/q/22bgo4te9hv4
Enkätresultaten publiceras på vasa.fi/cykling i maj.