Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sadevesi

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad börjar fakturera dagvattenavgifter i september

Dagvattenavgiften bestäms enligt det i detaljplanen fastställda användningsändamålet och fastighetens areal. Fakturorna sänds ut i september.

Dagvattenavgiften bärs upp för att täcka de kostnader som dagvattensystemet medfört för kommunen. Dagvattensystemet omfattar utöver dagvattenavloppen öppna diken, dagvattenbrunnar samt olika lösningar för hantering av dagvattnet, såsom sänkor, fördröjningsbassänger, våtmarks- och filtreringslösningar.

I Vasa uppbärs dagvattenavgiften enligt taxan av på dagvattensystemets inverkningsområde bebyggd fastighets ägare eller innehavare på detaljplaneområde enligt fastighetens storlek.

I den gällande taxan är fastigheterna indelade i sex (6) olika avgiftsklasser utgående från deras storlek. För största delen av de fastigheter som faktureras är avgiften av storleksklassen 25–300 euro/år. Exempelvis för en egnahemstomt på 750 m2 är dagvattenavgiften 25 euro/år. För bebyggda fastigheter med en storlek som överskrider 10 000 m2 är avgiftstaket 2000 euro/år.

Avgiften bestäms enligt de grunder som är angivna i den av tekniska nämnden 14.10.2015 § 131 godkända taxan. Bakgrunden till faktureringen är en ändring av markanvändnings- och bygglagen 682/2014.

Ytterligare information om dagvattenavgifterna och svar på frågor om dagvattnet.

Publicerad: 10.09.2019