Förbigå menyn
Flygfoto

Artikelkategorier: Arkiv Uutiset

Vasa stad vill liva upp salutorget genom en planeringstävling

Publicerad: 28.1.2022

Uppdaterad: 22.3.2022

Vasa stad har planer på en planeringstävling gällande salutorget med omgivning. Målet med tävlingen är att liva upp kärncentrum, erbjuda något att göra i synnerhet för barnfamiljer, samt förbättra möjligheterna till affärsverksamhet för företagen i centrum. Stadsmiljönämnden beslutar om godkännande av tävlingen onsdag 2.2.

Tanken på en tävling fick sin början av de ändringstryck som riktas mot torget. Ett av dessa är resultaten av en undersökning som gjordes år 2021, vilka visade att torgparkeringens konstruktioner kräver iståndsättning. Även skicket på trädbeståndet kartlades på åtgärd av en arborist och träden fick en dom som beseglade deras öde.

– I samband med de ganska grundläggande behoven av iståndsättning sågs det en möjlighet att uppdatera torget och dess omgivning som en central del av den mera omfattande promenadcentrumhelheten, berättar landskapsarkitekt Helena Iltanen.

Syftet med tävlingen är att hitta en genomförbar helhetslösning, som ökar kärncentrums livskraft och attraktion, erbjuder stimulerande aktiviteter i synnerhet för barn och unga samt ökar mångfalden i stadsmiljön. Det är emellertid viktigt att observera också områdets kulturhistoriska värde och de nuvarande torgverksamheterna.

Planeringsområdet omfattar salutorget och torgets närmaste omgivning. Det slutliga beslutet om avgränsningen av planeringsområdet fattas i stadsmiljönämnden.

Bakgrunden är den respons som erhållits av företagare och stadsbor

Tanke på en tävling fick också fart av den respons som erhölls av stadsborna och företag med önskemål om att centrums livskraft och trivsamhet skulle förbättras.

I responsen från dem som använder torget och promenadcentrum har torget ofta ansetts vara ett för tomt rum och det har önskats mera verksamheter och aktiviteter på det. Å andra sidan kräver områdets kulturhistoriska värden och vissa torgevenemang ett tillräckligt stort öppet rum. Lösandet av denna konflikt intar en central ställning i planeringen.

– Vi strävar å ena sidan efter att i synnerhet barnfamiljerna ska trivas bättre i kärncentrum och å andra sidan att möjligheterna till affärsverksamhet för företagarna i centrum ska bli bättre. Invånarna och de sakkunniga kommer man att lyssna på mångsidigt och noga under planeringens gång. Till exempel en representant för företagarna har tagits med i styrgruppen för tävlingen, berättar stadsmiljöns sektordirektör Markku Järvelä.

Kulturhistoriska värden beaktas

Salutorget och esplanaderna är en del av en mera omfattande byggd kulturmiljö av riksintresse. Torgets omgivning och kulturhistoriska värden ställer ramar för planeringsarbetet.

– Det är viktigt att området behålls som en högklassig och särpräglad stadsmiljö. Det är klart att de tävlande inte kan utgå från ett helt rent bord när de kläcker idéer, utan planen bör vara i balans med den historiska omgivningen, konstaterar Iltanen.

Avsikten är att tävlingen ska genomföras i samarbete med Finlands Landskapsarkitektförbund och Finlands Arkitektförbund. Tävlingsprogrammet offentliggörs under februari, förutsatt att stadsmiljönämnden godkänner planen för genomförande.