Förbigå menyn
Pyöräily

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas program för främjande av gång och cykling läggs nu fram – målet är huvudcykelleder av hög kvalitet och ett tillgängligt promenadcentrum

Publicerad: 15.12.2021

I Vasa har man i år utarbetat programmet för främjande av gång och cykling, där man för fram mål och åtgärder för att främja dessa färdsätt under de kommande åren. Utkastet till programmet hålls framlagt och kan kommenteras 15–28.12.

I programmet definieras bland annat målnätet för cykling och de mest centrala promenadområdena samt åtgärderna i anslutning till dem under kommande år.

– I programmet har man ställt upp flera viktiga mål för cykling och gång. Man strävar efter att öka cyklingens andel som färdsätt till 20 procent av alla resor fram till år 2030. Målet är också att cykling och gång ska vara de primära färdsätten i centrum, säger Vasa stads gatuplaneringschef Siri Gröndahl som har varit projektchef för programmet.

Att främja cykling och gång innebär många fördelar för Vasa och dess invånare.

– Det minskar trafikutsläppen, vilket har en avgörande betydelse för att förverkliga Vasas mål i fråga om koldioxidneutralitet. Högklassiga cykelvägar och trivsamma promenadmiljöer ökar också stadens dragningskraft, och att människorna rör på sig mer påverkar välbefinnandet på ett positivt sätt, konstaterar Gröndahl.

En ökning av cyklingen påverkar konkret även stadens ekonomi, eftersom personbilstrafiken blir smidigare och trycket på investeringar som syftar till att öka vägtrafikens kapacitet således minskar.

− Enligt en uträkning gjord med Världshälsoorganisationen WHO:s verktyg HEAT skulle ökandet av andelen cykling som färdmedel i Vasa till 25 procent fram till år 2035 medföra besparingar på tre miljoner euro årligen. Om man i bedömningen tar med övriga fördelar stiger de årliga totalfördelarna till rentav 7,4 miljoner euro per år, säger Gröndahl.

Vasa behöver ett tydligt nät av huvudcykelleder

Ökande av färdsättsandelen förutsätter trygga och snabba förbindelser mellan centrumet, bostadscentrumen, de viktigaste läroanstalterna och arbetsplatserna. I programmet definieras målnätet för cykling, som består av sammanlagt ca 50 km huvudleder.

– Vasa behöver därför ett tydligt nät av huvudcykelleder från vilket man enkelt och snabbt kommer sig från varje bostadsområde till centrum. Målet är också att satsa på underhåll så att de viktigaste gång- och cykellederna är i bra skick under alla årstider, säger Gröndahl.

När det gäller gång inriktas målen på att utveckla en högklassig gångmiljö i centrum och på de viktigaste strandområdena.

− Gångmiljöerna borde vara trivsamma och tillgängliga för alla. Målet är bland annat att utvidga Hovrättsesplanadens gågata i centrum mellan järnvägsstationen och hovrätten samt satsa på att utveckla landskapsleden vid stranden, berättar Gröndahl.

Stadens invånare och andra som rör sig i området har haft möjlighet att delta i planeringen och kartläggningsarbetet genom en elektronisk enkät som ordnades i april. Det kom in rentav 1 015 svar på enkäten och de utnyttjades på bred front när åtgärderna planerades.

Allt större satsningar görs på cykling och gång

I programmet föreslås även ett betydande tillägg till budgeten för att utveckla cyklingen och gången. Enligt förslaget skulle 20 procent av kommunens trafikinvesteringar i fortsättningen investeras i gång och cykling i enlighet med FN:s rekommendationer.

– Det är fråga om verksamhet som på många sätt främjar stadens viktigaste strategiska åtgärder, och det bör även finnas tillräcklig finansiering för den. Som bäst pågår en världsomfattande trend för att främja cykling, och i anslutning till den talar man i flera städer om årliga investeringar på t.ex. 30−100 euro per invånare, konstaterar kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

Programmet för främjande av gång och cykling har hållits framlagt 15–28.12 på stadsmiljösektorns verksamhetsställe på Kyrkoesplanaden 26 A och på webbplatsen vasa.fi/gatuplaner. Efter att programmet har hållits framlagt går det vidare till stadsmiljönämnden för godkännande.

 

Programmet för främjande av cykling och gång har gjorts upp i samarbete med företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer i Norden. För arbetet har man fått statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Bakgrunden till programmet är programmet för hållbara färdsätt, som har utarbetats år 2019 och med vilket syftet är att utveckla trafiknätet för gång och cykling, öka säkerheten och trivseln samt minska koldioxidutsläppen från trafiken. Vasa har som mål att vara koldioxidneutralt före år 2030.