Förbigå menyn

Tillstånd för miljöåtgärder

Tillstånd för miljöåtgärder behövs för sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan därmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs för sådant jordbyggnadsarbete (t.ex. grävning, utfyllnad och sprängning), sådan trädfällning eller någon annan därmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet. Tillstånd behövs på detaljplaneområde, på generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, och på områden som är belagda med byggförbud. Den som innehar platsen ansvarar för att det finns nödvändiga tillstånd för de åtgärder som vidtas. Ytterligare uppgifter och vägledning ger Planläggningen. (Markanvändnings- och bygglagen § 128 och § 140)

Tillstånd för miljöåtgärder gäller inte marktäkt (kommersiell försäljning av marksubstanser), en verksamhet som faller inom ramen för marktäktslagen. I Vasa stad är det miljöavdelningen som ansvarar för marktäktstillstånden.

När det gäller fällning av träd som inte berörs av tillstånd för miljöåtgärder, kontakta Vasa stads grönområdesenhet, som ger ägare av privat tomt råd och kan ge innehavare av arrendetomt tillstånd till trädfällning.

Ansökan och dess bilagor

Tillstånd för miljöåtgärder söks med planläggningens blankett. Av ansökan bör framgå hurdana och hur omfattande åtgärder det är fråga om (när det gäller jordbyggnad också nuvarande och kommande höjdnivåer), eventuella efterarbeten (t.ex. plantering av nya träd, anpassning av jordbyggnadsarbetet till landskapet e.d.) samt motiveringar till åtgärderna. Därtill bör nödvändiga bilagor lämnas in i samband med ansökan.

 • En utredning över att det är sökanden som innehar platsen (exempelvis en kopia av arrendeavtalet, om innehavet av platsen är baserat på arrendeförhållande).
 • Fullmakt, om sökanden är någon annan än den som innehar platsen.
 • När det är ett bolag som ansöker
  • bifogas en utredning över den bolagsrättsliga fullmakten.
  • behövs ett utdrag eller en kopia av det styrelsemötesprotokoll, där man har beslutat om ärendet som miljöåtgärdstillståndet gäller.
 • Kartutdrag/situationsplan, varav åtgärdernas läge, beskaffenhet och omfattning framgår i nödvändig utsträckning.
 • En utredning om hörande av grannarna på planläggningens blankett.
  • Grannar är angränsande och mittemot belägna fastigheters ägare och innehavare.
  • Sökanden kan själv höra grannarna eller alternativt kan planläggningen sköta hörandet mot extra betalning.
 • Annan väsentlig utredning som behövs för att avgöra ansökan om tillstånd för miljöåtgärder.

Behandling och laga kraft

Miljöåtgärdstillståndet behandlas på planläggningen och beslut om tillståndet fattas av planläggningsdirektören. Inom 14 dagar efter beslutet kan man lämna in ett rättelseyrkande innan beslutet vinner laga kraft. Miljöåtgärdstillståndet är i kraft i tre år. Byggnadstillsynen övervakar att beslutet följs.