Förbigå menyn

Ungdomsservicens evenemangsverksamhet

Ungdomsservicen ordnar under hela året olika evenemang som riktar sig till ungdomar. Många evenemang ordnas i samarbete med olika aktörer och med ungdomarna. Det är också möjligt att söka understöd från ungdomsservicen för att ordna egna evenemang. Du kan följa annonseringen om evenemangsverksamheten på ungdomsservicens Facebook- och Instagram-sida.

Hurudana evenemang önskar du?

Saknar Vasa något evenemang? Har du en idé eller vision om något evenemang eller skulle du vilja att någon särskild artist skulle uppträda i Vasa.  Vad skulle du vilja ha som hobby, uppleva eller ordna själv. Föreslå ett evenemang eller framför ditt önskemål till ungdomsservicen.

Ungdomsunderstöd

Vasa stads ungdomsservice beviljar olika understöd för ungdomars verksamhet på eget initiativ, möjliggörande av hobbyverksamhet och projekt samt ungdomsföreningarnas verksamhet.

Ungdomsfullmäktiges understöd

Ungdomsfullmäktige beviljar ungdomar understöd för verksamhet på eget initiativ. Det kan handla om ett projekt, ett arrangemang (t.ex. en temadag) eller ett evenemang. Understöd kan också sökas för att möjliggöra hobbyverksamhet i mindre grupper eller som delfinansiering för ett större projekt. Ungdomsfullmäktiges understöd kan sökas årligen, vanligen i april. Mera information om understödet som ungdomsfullmäktige beviljar och om sökandet av understöd: ari.kupari@vaasa.fi

Ungdomsservicens prövningsbaserade understöd

Hos ungdomsservicen kan ett prövningsbaserat mindre understöd sökas av vasaungdomar för verksamhet på eget initiativ. En fritt formulerad ansökning sänds per e-post till adressen nuorisopalvelut@vaasa.fi

I ansökan ska nämnas:

  • Hurdan verksamhet man tänker ordna och när
  • Hur många deltagarna är och deras ålder
  • Uppskattning av verksamhetens totala kostnader
  • Sökandens kontaktinformation

Understödet beviljas på basis av ansökan och storleken på ett enskilt understöd har i allmänhet varit ca 100 €–200 €.  Mer information ger chefen för ungdomsverksamheten Mika Pietilä, tfn 040 520 7112.

Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

Utbildningsnämnden beviljar ungdomsunderstöd främst till sökande från Vasa (föreningar, sammanslutningar) för verksamhet som sker i Vasa. Mer information om ungdomsunderstödet och ansökan om understöd hittar du här.

Försäkringsinfo

Vasa stad har tecknat en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som täcker omedelbara vårdkostnader upp till 5 000 euro vid olycksfall som sker i klubbar och på läger och utflykter.

Försäkringen gäller omedelbar vård som ges inom den offentliga eller privata hälsovården. Om vårdnadshavarna så önskar kan de utöver detta teckna en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Ta kontakt

Sociala medier