Förbigå menyn
klassinen baletti, baletti, Kuula-opisto

Klassisk balett

Rena linjer, behagfullhet och upplevelser med balett! För barn och unga erbjuder vi utifrån elevens ålder och färdigheter balettundervisning som framskrider från en nivå till nästa.

Vi stöder inlärning på alla nivå – från hobby till yrkesstudier i dans. Vår centrala tanke är att mångsidigt erbjuda unga dansare teoretiska och tekniska färdigheter inom konstdans.

Anmälan och ansökningstider

Anmälningstiden är i första hand i april. Barnet kan påbörja balettstudier det år som hen fyller åtta år.

Det är inget inträdetest till studierna. Läraren bestämmer i vilken grupp den nya eleven börjar. Nya elever kan även antas i grupperna under läsåret.  Anmälan sker i Kuula-institutets Wilma.

I slutet av våren skickar vi separata anvisningar om fortsättningsanmälan till dem som redan är våra danselever.

Vi skickar information till anmälda elever i maj-juni om undervisningsstarten inkommande höst, tidpunkten för danslektionen och läraren. När höstterminen börjar kontaktar dansläraren dem som har anmält sig under sommaren.

Under läsåret kan de som är intresserade av balettstudier kontakta vår balettkontaktperson direkt.

Undervisningens mål och innehåll

Grupperna tränar 2–3 gånger i veckan och längden på en danslektion är 60–90 minuter. Läsåret består av 35 undervisningsveckor. Undervisningen ordnas vardagskvällar efter kl. 16.

Dansstudierna består av studier i klassisk balett samt andra dansformer och läroämnen som stöder den. Eleven sätter sig på ett mångsidigt sätt in i grundtekniken i klassisk balett och andra dansformer som ingår i studierna samt i för dem karaktäristiska uttryckssätt och stildrag. Vi erbjuder således eleven möjligheter att få en omfattande uppfattning om dansen som konstform.

Att stöda dansarens kroppsvård och -kännedom och det allmänna välbefinnandet knyter samman vår undervisning på alla nivåer.

Undervisningen genomförs så att den bildar en kunskapsmässig och färdighetsmässig inlärningsprocess som för eleven utgör en naturlig och ändamålsenlig helhet.

Undervisningens struktur

Studierna består av grundstudier och påföljande fördjupade studier. Barnet kan börja på grundstudienivå när hen fyller 8 år. Inom grundstudierna finns sex gruppnivåer och eleven framskrider i sina studier enligt år och nivå-principen.

Inom de fördjupade studierna finns två gruppnivåer. Eleven tränar på samma nivå i medeltal två år. I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete.

Eleverna tränar klassisk balett två gånger per vecka. Träning i andra dansformer och läroämnen som kompletterar balettstudierna inleds i regel det år som eleven fyller 11 år. Till de kompletterade studierna hör bland annat grunderna i modern dans, akrobatik, jazzdans och koreografi samt improvisation.

Vår dansundervisning är undervisning enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning.

Betyg

I studierna inom den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning har eleven möjlighet att få två betyg:

  • betyg från grundstudierna
  • slutbetyg för hela den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning

De här båda betygen innehåller en verbal bedömning av de studier som eleven avlagt. Där beskrivs elevens framsteg och det kunnande som uppnåtts i förhållande till målen för ifrågavarande konstart och studienivå. Vid bedömningen betonas styrkorna i elevens lärande och kunnande. Slutarbetet som ingår i de fördjupade studierna inom den fördjupade lärokursen bedöms som en del av studierna.

Eleven ges på begäran ett intyg över deltagande i de studier inom den fördjupade lärokursen som hen fullgjort, om studierna avbryts eller eleven behöver det av någon annan orsak.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt