Förbigå menyn

Boka eller annullera idrottsutrymmen

Det går snabbare att reservera turer i motionssalarna och på planerna om du som reserverar färdigt har följande uppgifter:

 • kontaktpersonen för reserveringen
 • vem som betalar turen
 • samt dessa personers/föreningars kontaktinformation

Utan de här uppgifterna är det inte möjligt att mata in någon reservering i reserveringskalendern.

 

Prislista

Ansökningstider

Uteplanerna under våren och sommaren ansökningstid 13-28.2

 • konstgräsplaner andvändingstid 1.4-31.10
 • Sommarplaner andvändingstid 1.6-30.9

Information om konstgräsplan turer sänds senast 22.3

Föreningarna bekräftar turerna till idrottsservicen senast 31.3

Information om gräsplan turer sänds senast 8.5

Föreningarna bekräftar turerna till idrottsservicen senast 19.5

Turer som inte bekräfats annulleras automatiskt.

Botniahallens (ute) konstgärsplan för våren/sommaren

Lemonsoft stadions konstgräsplan för våren

 Salarna under sommaren för tiden 1.6-14.8 också simhallen för tiden: 5-28.6 och 7-25.8

Ansökningstid 15.3-10.4

Information om beviljande turer sänds senast 2.5

Föreningarna bekräftar turerna till idrottsservicen senast 16.5

Turer som inte bekräfats annulleras automatiskt.

Sommarsalar: andvändingstid 1.6-13.8

 • Huutoniemen koulun
 • Isolahden koulun
 • Suvilahden koulun
 • Savilahden koulun
 • Variskan yhtenäiskoulu yläkoulun sali
 • Variskan yhtenäiskoulu alakoulun sali
 • Orrnäs judo och brottnings sal
 • Sportcenter
 • Sporthallen
 • Redskaps sal Silveria
 • Vamia Sampo kampus (Smedsbyvägen 16)
 • Vamia Hansa kampus(Krutkällarvägen 2)

Salturer under höst- och vårterminen också simhallen för tiden 14.8-30.5. Ansökningstid 1.-15.5

Information om beviljande turer sänds senast 10.6

Föreningarna bekräftar turerna till idrottsservicen senast 30.6

Turer som inte bekräfats annulleras automatiskt.

 • Idrottssalar: andvändningstid:  14.8. -30.5.
 • Simhallen: andvändningstid: 02.9.2021-28.5

Elektronisk bokningsansökan till bokningssystemet Timmi

 • Genom att registrera dig i bokningssystemet med stark autentisering (mobil- eller bank ID) kan du göra bokningsansökningar elektroniskt.
 • Den som bokar ska vara myndig.
 • Säsongsturer samt turer vid idrottslokalerna söks enligt specifika anvisningar.
 • Bokningssituationen gällande idrottsplatserna kan också ses utan registrering i systemet
 • Registrera dig som användare av programmet, bläddra bland bokningssituationerna och gör bokningsansökningar.
 • Beakta att en bokningsansökan inte ännu betyder en bokad tur. En separat bekräftelse på beviljad tur skickas alltid per e-post.

Ansökningsanvisningar om en elektronisk bokningsansökan i Timmi

 

Registrering som privatperson

 • Registrera dig som privatperson när du t.ex. är kontaktperson i ett oregistrerat lag, ett s.k. korplag.
 •  Som privatperson betalar du också fakturan för alla de bokningar du har gjort.

Registrering som kontaktperson för en organisation

 •  Om du redan har registrerat dig som privatperson, kan du ansöka om utvidgning av användningsrättigheterna till kontaktperson för en organisation. Anvisning

Förflytta dig till bokningssystemet Timmi genom att klicka här

Principer för utdelning av turer

Meddelande om ansökan

Meddelanden om de säsongsspecifika ansökningstiderna för turer publiceras på Vasa stads webbsidor, på idrottsservicens Facebook-sidor och som e-postdistribution till föreningarna.

Att ansöka om turer

De säsongsspecifika träningsturerna ansöks med en ansökningsblankett som har utarbetats för detta ändamål. Av ansökan ska följande saker framgå:

 • sökande (registrerad idrottsförening/organisation/privatperson)
 • den sökandes Fo-nummer/registreringsnummer/personbeteckning
 • turens användningsändamål (gren) och åldersgrupp
 • vilken plan eller idrottsplats ansökan gäller
 • vilken veckodag, tid och användningstid (verksamhetsperiod) ansökan gäller
  den sökande föreningens/organisationens/kontaktpersonens kontakt- och faktureringsuppgifter samt turens ansvarsperson

Utdelning av turer

Träningsturerna delas ut med beaktande av de sökandes serienivå och juniorverksamhetens omfattning.

I förtur är i Vasa registrerade och verksamma idrottsföreningar och andra idrottsgrupper före idrottsgrupper från andra orter.

Den anpassade motionens och idrottsservicens egna grupper har även en prioritetsordning (tävlar inte om de mest populära salarna eller tiderna). Hobbygrupper och arbetsplatsmotion beaktas sist vid utdelningen av turer.

Utdelningskriterier

 • serienivå/seriebestämmelser (inom bollgrenarna används grenförbundens egna rankingordningar)
 • antal hobbyutövare/lag/antal barn och unga – strävan att placera barn i början av kvällen
 • förhållanden som grenen förutsätter (planens/salens storlek, höjd, gränslinjer osv.)
 • obetalda fakturor (planen/salsavgifterna ska ha betalats innan man kan få nya turer
 • träningsperioden för en pågående gren beaktas
 • i fråga om skolornas salar delar idrottservicen ut de kvällar som skolan ger för utdelning

På Utdelning av turer, beslutsfattande och meddelande om turer

basis av de ansökningar som inkommit till idrottsservicen inom utsatt tid framläggs utdelningsförslag av personer som överkommits och fastställts i förväg ansvarsområdesvist.

Informationen om erhållna turer skickas skriftligen med en bekräftelse som fåtts via bokningsprogrammet

Timmi (i regel per e-post) till den kontaktperson som ansvarar för ansökan. Som bilaga finns instruktioner om mottagandet av turer samt om returneringen av bokningsbekräftelsen + information om annulleringsvillkoren. En träningstur beviljas endast för den idrottsförening eller för de medlemmar i någon annan sammanslutning som turen har ansökts för. Chefen för idrottsverksamheten fattar besluten om beviljade turer.

Användning av turerna, avgifter och annulleringar

Om en träningstur inte används och detta inte meddelas sju (7) dagar före turen, uppbärs en användningsavgift som motsvarar turen (juniorer betalar priset för en tur för vuxna).

Om det på en beviljad träningstur ordnas ett match- och tävlingsevenemang, faktureras turen enligt tävlingsbruk.

Turen eller en del av den får inte utan anmälan till idrottservicen överlåtas till tredje part och inte heller inom en förening överlåtas till någon annan grupp än en grupp på den serie-/hobbymotionsnivå som meddelats i ansökan.

På idrottsområdet eller -platsen ska ordning och renlighet samt personalens anvisningar iakttas. Om de allmänna anvisningarna för förfaringssätt inte följs, har idrottsservicen rätt att annullera en beviljad säsongstur.

Idrottsservicen som ansvarar för beviljandet av turer har rätt att tillfälligt annullera en användningstur. Avsikten är att en annullering ska göras senast sju (7) dagar före turen i fråga.

De som förlorat sin tur har inte rätt till ersättning för den förlorade turen, men kan höra sig för hos idrottsservicen om någon annan idrottsplats eventuellt är ledig. De som använder en tur har rätt att annullera den genom att skriftligen meddela om detta senast sju (7) dagar före turen i fråga.

Eventuell inhiberig av match-elle tävlingseveneman ska meddela skriftligen till idrottsservisen på e-postadressen liikunta@vaasa.fi senast två(2) veckor före den bokande dagen och ändrigar i den bokande tiden ska meddelas senast en (1) vecka före den bokande dagen.

 

Användningstättvillkor för bokningssystemet

Avtalsparter

Serviceproducent:  Vasa stad / idrottsservicen

Kund: Kund som har registrerat sig i bokningssystemet.

Avtalet träder i kraft

För kundens del träder avtalet i kraft då detta avtal har godkänts och då de uppgifter som behövs för registreringen har uppgetts. Kunden har registrerat sig då serviceproducenten har beviljat kunden ett lösenord. För serviceproducentens del träder avtalet i kraft då kundens registrering i servicen har godkänts.

Kundens rättigheter, ansvar och skyldigheter

Kunden har rätt att använda servicen i enlighet med villkoren i detta avtal.

Då kunden registrerar sig får han/hon ett personligt användarnamn och ett lösenord. Kunden förbinder sig att förvara dem noggrant och inte uppge dem åt annan. Kunden ansvarar för att ingen utomstående kan utnyttja användarnamnet eller lösenordet. Kunden svarar med sitt användarnamn och lösenord för användningen.

Kunden ansvarar för anskaffande av egen apparatur, förbindelser och program som användningen av servicen förutsätter samt för att de är funktionsdugligt skick.

Kunden svarar för alla användningsavgifter som servicen föranleder honom/henne.

Kunden får inte inkludera eller länka servicen till sin webbsida eller till andra internetsidor utan serviceproducentens tillstånd.

Kunden ansvarar själv för skyddande av sin egen dator, datasystem eller motsvarande adb-apparatur.

Serviceproducentens rättigheter, ansvar och skyldigheter

Serviceproducenten har rätt att hindra kunden från att använda servicen.

Serviceproducenten har rätt att ta en reserverad tur i sin användning med anledning av en tävling eller annat evenemang. Detta meddelas kunden i ett så tidigt skede som möjligt, dock minst ett dygn innan turen börjar.

Serviceproducenten har rätt att ändra på servicens innehåll. Om eventuella ändringar meddelas inom en rimlig tid på förhand på www-sidorna. Anmälningsskyldigheten gäller inte tekniska förändringar.

Serviceproducenten har rätt att avbryta servicen tillfälligt. Serviceproducenten strävar efter att avbrottet inte pågår onödigt länge samt att de olägenheter som detta föranleder blir så ringa som möjligt.

Serviceproducenten ansvarar inte för systemets funktionsduglighet och tekniska fel, avbrott som service- eller installationsarbeten föranleder, störningar i datakommunikationen eller för att information ändras eller försvinner till följd av dessa.

Serviceproducenten strävar efter att se till att servicen uppfyller rimliga datasäkerhetskrav, men ansvarar inte för datasäkerhetsrisker, t.ex. en skada som datavirus har förorsakat kunden.

Servicens priser /avgifter

Kunden betalar för de turer som han/hon har reserverat i enlighet med gängse tariffer som faktureras av kunden. Kunden är skyldig att bekanta sig med och följa principerna för utdelningen av turer och användningsvillkoren

Datasekretess

Serviceproducenten registrerar i sin kunddatabas de uppgifter som kunden har uppgett i samband med registreringen. Om användningen av servicen samlas dessutom kundspecifik information.

Uppgifterna används i statistiksyfte för undersökningar och andra ändamål i anslutning till servicen. Vidare används kontaktuppgifterna för information och marknadsföring som riktas till kunderna. Kunden har rätt om han/hon så vill, neka till att information skickas.

Uppgifterna förvaras skyddade på så sätt att de kan användas endast för fastställda användningsändamål. Mera information om hanteringen av personuppgifter finns i personregisterredogörelsen.

Godkännande av villkoren

Genom att uppge de uppgifter som behövs för registreringen uppger kunden att han/hon har noggrant bekantat sig med bokningssystemets användningsvillkor samt godkänner att villkoren är bindande.  Eventuella ändringar eller tillägg i användningsavtalets villkor som kommit till efter godkännandet finns på idrottsservicens webbsida.

Vasa stad / Idrottsservicen

 

Avbokningsvillkor av idrottsturer

Träningsturer

Avbokning av turer ska göras skriftligen (e-post: liikunta@vaasa.fi), till idrottsservicen en vecka på förhand. Vi tar inte emot avbokningar per telefon.

Ifall det visar sig att idrottsturer inte har använts och att de inte har avbokats i enlighet med villkoren för avbokning, sänds en räkning för den tur det är fråga om. Vid fall av upprepade försummelser kan hela den fasta turen inhiberas.

Turneringar och evenemang
Avbokningen för bokningstiden ska meddelas skriftligen per e-post (liikunta@vaasa.fi) till idrottsavdelningen åtminstone två (2) veckor på förhand och ändringar för bokningstiden ska meddelas åtminstone en (1) vecka på förhand.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Idrottsservicens kundbetjäning

 • Sandviksgatan 8, Vaasa

Kundservicetider

 • måndag-torsdag kl. 8-16, fredag stängd.

 • Om du behöver besöka kundservicen onsdagr kl. 16-17, reservera tid dagen innan via tfn. 040 6190575 eller 0400 895007 eller via e-post: liikunta@vaasa.fi