Förbigå menyn

Buskskvätta

Saxicola rubetra

Buskskvättan hämtar mat åt sina ungar. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Buskskvättan är en liten rödbrunspräcklig fågel, som lever i öppna marker. Buskskvättan är en flyttfågel, som återvänder till Finland i maj från sin flyttresa. Höstflytten, som går i riktning mot nordvästra Afrika, sker tidigt på hösten i augusti-september.

  • Längd 13 cm
  • Häckar på marken, ofta i en grästuva
  • Flyttfågel. Övervintrar i nordvästra Afrika
  • Födan består av fjärilar, larver, skalbaggar, myror och gräshoppor

Livsmiljö. Buskskvättan är en fågel som häckar på åkrar, ängar, kalhyggen och myrar. Arten är lätt att observera, eftersom buskskvättan har för vana att hålla utkik i buskarnas översta grenar och på elledningar. Den knycker ofta på sin stjärt, varvid de vita fläckarna på stjärten syns på långt håll.

Förekomst i Vasa. Buskskvättan hör i Vasa till de arter som finns invid landsbygdsbosättningen. Rikligast förekommer den i stadens södra delar på de vidsträckta öppna markerna vid flygfältet och Söderfjärden. På stadens bebyggda områden, skogsområdena och i skärgården häckar buskskvättan inte.