Förbigå menyn

Mindre korsnäbb

Loxia curvirostra

Korsnäbb. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Den mindre korsnäbben hör hemma i taigaskogen i öster och dess årliga variationer i det häckande beståndet är stora. När barrträden har goda fröår vandrar de mindre korsnäbbarna dit det finns mest kottar. Under goda kottår finns det mycket fåglar, under kottarnas missväxtår hålls också andelen mindre korsnäbb låg.

  • Längd 18 cm
  • Bo i en gran eller tall
  • Vandringsfågel, häckar där tillgången på gran- eller tallkottar är god
  • Livnär sig på gran- och tallfrön samt insekter

Livsmiljö. Den mindre korsnäbben trivs bäst i vidsträckta barrskogsområden. Den föredrar speciellt medelgamla och äldre granskogar.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden observerades den mindre korsnäbben inom ca 100 atlasrutor i Vasa. Eftersom arten häckar tidigt, redan i mars-april, är största delen av observationerna ett lågt häckningssäkerhetsindex (1-2). Största delen av fältarbetet för fågelatlasen har gjorts under maj-juli och de observationer som gjorts i slutet på maj kan gälla unga som lämnat boplatsen och flugit tiotals eller till och med hundratals kilometer. Fenomenet är känt bland korsnäbbar och dyker alltid upp vid kartering av häckande fåglar. I Vasa häckar mindre korsnäbb rikligt under år med god skörd av barrträdsfrön. Säkrast hittas arten då i de stora barrträdsområdena runt staden, såsom Molnträsket, Böle, Öjen eller Västervik. Under dåliga år, som sommaren 2007, är antalet häckande mindre korsnäbbar lågt.