Förbigå menyn

Steglits

Carduelis carduelis

Ett steglitspar i närheten av häckningsplatsen. Bild Jan Nyman.

Allmänt. I Finland är steglitsen en fåtalig art på kulturområden. Den är relativt ny i vår fågelfauna. Under de senaste årtiondena har det häckande beståndet varierat något. Som bakomliggande orsaker har framförts bl.a. väderförhållanden som varierar från år till år.

Flertalet av steglitsarna flyttar till Syd- och Mellaneuropa till vintern. De fåglar som stannar i Vasa över vintern rör sig vanligtvis i flockar på ca 10 fåglar. Flockarna rör sig på obrukad mark bevuxen med ogräs, där de äter frön från vinterståndare.

  • Längd 14 cm
  • Häckar i träd eller buskar
  • En del stannar, en del övervintrar i västra Europa
  • Födan består av frön och insekter

Livsmiljö. Steglitsen häckar i trädgårdar, parker, på tomter och obrukad mark. Den är inte så starkt bunden till ruderatområden som hämplingen, men den typen av områden är också viktiga platser för steglitsens födosökning. På samma sätt som hämplingen häckar steglitsparen ofta nära varandra.

Förekomst i Vasa. Steglitsen trivs i parker, egnahemshusområden och i närheten av olika typer av obrukad mark. I Vasa hittas steglitsen under häckningstiden lättast på Sunnanvik gamla avstjälpningsplats eller i närheten av Metvikens gravgård. Häckande steglits har observerats i ca 45 undersökningsrutor i Vasa.