Förbigå menyn

Gök

Cuculus canorus

Göken påminner till utseendet om sparvhöken. Bild Markus Varesvuo.

Allmänt. Göken kännetecknas dels av sitt artspecifika läte, dels av vanan att lägga ägg i andra fåglars bo. Göken bygger alltså inget eget bo utan lämnar skötseln av ungarna till andra fåglar. Oftast lägger gökhonan sina ägg i en rödstjärts, grå flugsnappares eller någon sångares bo. Under häckningssäsongen kan göken besöka 7-12 tättingbon. Ibland upptäcker värdarten det främmande ägget och överger boet.

  • Längd 33 cm
  • Lägger ägg i andra fåglars bo
  • Övervintrar i tropiska Afrika
  • Livnär sig på insekter och maskar

Livsmiljö. Göken är en allmän skogsart. Den trivs i blandskogar, tall- och granskogar och även i frodiga strandlundar.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden i maj-juli har göken observerats i ca 63 atlasrutor. Arten förekommer främst i skogarna i stadens randområden såsom vid Molnträsket och i Sundom. Den trivs inte i de mer tättbebyggda områdena i centrum. Göken observerades också inom några rutor i Gerby innerskärgård.