Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Gök

Cuculus canorus

Göken påminner till utseendet om sparvhöken. Bild Markus Varesvuo.

Allmänt. Göken kännetecknas dels av sitt artspecifika läte, dels av vanan att lägga ägg i andra fåglars bo. Göken bygger alltså inget eget bo utan lämnar skötseln av ungarna till andra fåglar. Oftast lägger gökhonan sina ägg i en rödstjärts, grå flugsnappares eller någon sångares bo. Under häckningssäsongen kan göken besöka 7-12 tättingbon. Ibland upptäcker värdarten det främmande ägget och överger boet.

  • Längd 33 cm
  • Lägger ägg i andra fåglars bo
  • Övervintrar i tropiska Afrika
  • Livnär sig på insekter och maskar

Livsmiljö. Göken är en allmän skogsart. Den trivs i blandskogar, tall- och granskogar och även i frodiga strandlundar.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden i maj-juli har göken observerats i ca 63 atlasrutor. Arten förekommer främst i skogarna i stadens randområden såsom vid Molnträsket och i Sundom. Den trivs inte i de mer tättbebyggda områdena i centrum. Göken observerades också inom några rutor i Gerby innerskärgård.