Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Göktyta

Jynx torquila

Göktytan undersöker en holk. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Göktytan hör till hackspettarna. Den kan inte hacka upp bohål som andra hackspettar gör, men häckar ändå i håligheter i träden, i gamla hackspettshål och i holkar. Göktytan har för vana att städa bohålan noggrant innan äggläggningen. Denna speciella egenskap har gett arten dess finska namn käenpiika, gökpiga. Göktytan är enligt Finlands hotklassificering en nära hotad art.

  • Längd 17 cm
  • Häckar i håligheter i träd eller i holkar
  • Övervintrar i tropiska Afrika
  • Livnär sig på myror och deras larver

Livsmiljö. Göktytan häckar i skogen, vid bebyggelse på landsbygden och även i utkanten av stadens parker. Som biotop lämpar sig en torr solig moskog lika väl som en frodig strandlund.

Förekomst i Vasa. Få göktytor häckar i Vasa. Under häckningssäsongen noterades den i ca 35 undersökningsrutor. Merparten av observationerna gjordes i skogar som ligger nära bosättning. Arten saknades helt bland de häckande fåglarna i stadens centrum och i skärgården.