Förbigå menyn

Göktyta

Jynx torquila

Göktytan undersöker en holk. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Göktytan hör till hackspettarna. Den kan inte hacka upp bohål som andra hackspettar gör, men häckar ändå i håligheter i träden, i gamla hackspettshål och i holkar. Göktytan har för vana att städa bohålan noggrant innan äggläggningen. Denna speciella egenskap har gett arten dess finska namn käenpiika, gökpiga. Göktytan är enligt Finlands hotklassificering en nära hotad art.

  • Längd 17 cm
  • Häckar i håligheter i träd eller i holkar
  • Övervintrar i tropiska Afrika
  • Livnär sig på myror och deras larver

Livsmiljö. Göktytan häckar i skogen, vid bebyggelse på landsbygden och även i utkanten av stadens parker. Som biotop lämpar sig en torr solig moskog lika väl som en frodig strandlund.

Förekomst i Vasa. Få göktytor häckar i Vasa. Under häckningssäsongen noterades den i ca 35 undersökningsrutor. Merparten av observationerna gjordes i skogar som ligger nära bosättning. Arten saknades helt bland de häckande fåglarna i stadens centrum och i skärgården.