Förbigå menyn

Mosse

Öppna mossar ger variation i skogslandskapet. Foto Jan Nyman.

En mosse är en typ av våtmark och mossar är oftast trädlösa. Små tallar eller lövträd kan växa på mossarna, men de är oftast små och tvinvuxna. Istället domineras växtligheten av vitmossa och olika starrarter, tranbär, rosling och kråkklöver. En fågel som trivs på de öppna mossarna är grönbenan, som pickar i sig insekter på marken.

Vattennivån varierar mellan olika mossar och årstidsvariationerna är också stora. En mosse uppstår genom att ett kärr eller en myr blir så våt att träden dör eller genom att en sjö växer igen med vitmossa. Landhöjningen bidrar till att nya mossar bildas i gamla havsvikar, men processen är långsam. Liksom andra våtmarker har en stor del av mossarna dikats för att ge odlingsmark eller skogsmark. En dikad mosse kan också användas till torvtäkt.

I Vasa är mossar relativt ovanliga, men Holmsslätorna i Gerby är en stor mosse och i Sundom skärgård förekommer också mossar. Det är lättare att röra sig på mossarna på hösten då vattennivån är lägre än på våren.