Förbigå menyn

Kulturmiljöer

Kulturmiljöerna som presenteras på NaturVasa-sidorna är platser som formats av människans verksamhet. Miljöerna är av varierande ålder och typ, från byggnader och konstruktioner till kulturväxtlighet. På de olika kulturmiljöernas egna sidor finns de intressantaste platserna att besöka nämnda, men det finns också mycket annat att se. Man kan bekanta sig närmare med kulturmiljöerna med hjälp av NaturVasas karttjänst. Här nedanför finns termer som man kan stöta på när det gäller kulturmiljöer.

Roparnäs sjukhusområde. Bild Christine Bonn.

Kulturmiljöer är ett allmänt begrepp, som avser en miljö där man kan se samverkan mellan kulturens olika skeden och naturen. Till kulturmiljön hör också betydelser, tolkningar och namn som människan gett sin omgivning. Kulturmiljön är en helhet, som bildas av den bebyggda kulturmiljön, kulturlandskapet och fornminnen.

Den bebyggda kulturmiljön eller byggnadsarvet är den mest synliga delen av kulturmiljön. Den bebyggda kulturmiljön omfattar både de inre och yttre delarna av byggnader, anläggningar, bebyggda områden som gårdar och parker samt konstruktioner som vägar, kanaler, broar eller fyrar. Den bebyggda kulturmiljön formas alltså av samhällsstrukturen.

Kulturlandskap. Landskap kan klassas som antingen naturlandskap eller kulturlandskap. Förenklat sagt har kulturlandskapet formats av mänsklig verksamhet, medan naturlandskapet är format av naturen. Kulturlandskap kan i sin tur indelas i landsbygdens kulturlandskap som uppstått i samverkan mellan människan och naturen och stadslandskap eller urbana landskap som nästan enbart formats av människan. Kulturlandskap och kulturmiljöer är inte enskilda enheter eller platser utan delar av en gemensam helhet som sträcker sig genom tiden över ett större område.

Med kulturväxtlighet menar man växtlighet som avsevärt förändrats genom mänsklig verksamhet, t.ex. åkrar, traditionella jordbrukslandskap och parker.

Kulturväxter är arter som spridit sig i naturen från trädgårdar och odlingar.