Förbigå menyn

Gamla Vasa kanal

Till karttjänsten

Gamla Vasa kanal. I bakgrunden syns Kungsgårdens byggnader. Bild Hanna Kalliomaa 2010.

Gamla Vasa kanal går vid sidan om Gamla Vasa intill Kungsgården, Gamla Vasa vallar och Gamla Vasa sjukhus. Kanalen fortsätter förbi Gamla hamnen och mynnar ut i Södra stadsfjärden vid Batteriudden i Sunnanvik. Muddringen av kanalen inleddes 2009 på vintern och fortsätter in på 2011. Kanalen muddras från Batteriudden i Sunnanvik till vallarna och tack vare arbete förbättras möjligheterna att använda kanalen för rekreation. Gamla Vasa kanal är skyddad enligt fornlämningslagen.

På 1640-talet flyttades stadens hamn ca 1 km från Gamla Vasa till Hästholmens västra strand, eftersom sundet intill Gamla Vasa blev allt smalare och grundare på grund av landhöjningen. År 1660 började man gräva kanaler från sundet till stadens tomter för att underlätta båttrafiken. Redan på 1790-talet var man tvungen att flytta den uppgrundade hamnen än en gång, nu till Brändö sund. Under 1838-1845 grävdes Gamla Vasa kanal upp ut till Gamla hamnen och havet, eftersom landhöjningen hade gjort det nästan omöjligt att färdas i sundet. Efter att Gamla Vasa kanal grundades har den muddrats vid flera tillfällen, så att man trots landhöjningen och igenväxningen åtminstone kan färdas i den med kanot. Den senaste muddringen av kanalen gjordes 2009-2011 och det finns planer på en friluftsled på muddermassorna på kanalens östra strand, från vallarna till Batteriudden. Leden är planerad att gå genom både värdefulla kulturmiljöer och mer naturenlig skogsnatur. Kanalen och dess omgivningar erbjuder livsmiljöer för många olika växter och djur.

Gamla Vasa kanals stränder bjuder på mångsidiga naturuppleverser, både för den som går och den som paddlar. Rekreationsmöjligheterna i området begränsar sig huvudsakligen till sommarhalvåret. När man rör sig längs kanalen kan man studera växtligheten och olika naturtyper eller olika djur och fåglar. Kanalen går genom olika typer av miljöer, som odlingsmark, ängar, lundar och barrträdsdominerade blandskogar. På området kan man åtminstone få syn på lövsångare, bofink, grönfink och gulsparv. Har man tur kan man upptäcka flygekorre, fladdermus eller bisam.

Ett av de rör som går över kanalen. Bild Hanna Kalliomaa 2010.