Förbigå menyn

De försvunna trädgårdarna

Till karttjänsten

Stenmuren som finns kvar av Societetshusparken. Bild Hanna Kalliomaa 2009.

De försvunna trädgårdarna ligger nordost om Korsholms kyrka, mellan Postgatan, Adelcrantzgränden och Östra Staketgatan. Som namnet säger har de trädgårdar som fanns här före Vasa brann nu försvunnit. Idag består området av öppna och skogsbevuxna ängar. Det är en utmaning att röra sig på området, eftersom det inte finns något tydligt nätverk av stigar och en stor del av området är översvämmat på våren.

I den norra delen av ängarna låg Societetshusparken och Brunnshuset under första delen av 1800-talet, i mitten av området fanns fattiggårdens trädgårdsland och i den södra ändan låg lagmannen Roschiers och hovrättspresidentens trädgårdar. Av trädgårdarna lever bara minnet kvar, men områdets stenmurar, en försumpad rund damm och en del förvildade trädgårdsväxter vittnar ännu om trädgårdarna som tidigare fanns på platsen.

Det är enklast att röra sig i de försvunna trädgårdarna på våren, innan vegetationen har hunnit växa sig hög. Stenmurarna syns också bäst då. På sommaren kan man hitta gamla kulturväxter som nattviol, blågull, rosor och spireor. På hösten är det de två gamla lindarna som växer intill Kosholms kyrkas parkering som mest skiljer sig ur omgivningen. De har troligen markerat platsen för ingången till hovrättspresidentens trädgård en gång i tiden.

De två lindarna vid ingången till hovrättspresidentens försvunna trädgård. Bild Hanna Kalliomaa 2009.