Förbigå menyn

Parkering och parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningens uppgift är att övervaka att fordon som stannar, parkerar och går på tomgång följer reglerna och bestämmelserna för det

I Vasa övervakas parkeringen av polisen och stadens parkeringskontrollanter. Du känner igen en kommunal parkeringsövervakare eller -kontrollant på emblemet och tjänstedräkten samt på tjänstemärket.

I staden finns många parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är indelade i zoner och parkeringspriser enligt dem. Zonindelningskartan för den avgiftsbelagda parkeringen och parkeringszonernas pristabell finns nedan.

Vasa stads dataskydd

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Tillämpningen av Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) inleddes 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, dvs. av kommuninvånarna eller Vasa stads invånare.

De viktigaste ändringarna kommer att vara att behandlingen av registrerade uppgifter blir ännu tryggare än tidigare samt att de registrerades rättigheter förbättras.

Du kan bekanta dig med den nya dataskyddsförordningen via länken nedan.

EUR-LEX

Dataskyddsbeskrivningen för Vasa stads parkeringsövervakning finns här:

Felparkeringsavgiftsregister

Register över övergivna fordon och skrotfordon

Hemvårdens parkeringstillståndsregister

Att känna igen trafikmärken

Då och då råkar vi ut för situationer när vi börjar fundera på vad ett trafikmärke betyder. Via länkarna nedan kan du uppdatera dina kunskaper om trafikmärken.

Trafino

Trafikskyddet

Här finns några allmänt använda trafikmärken i anslutning till parkering.

Pysäköintialuekieltomerkki
Parkeringsförbudzon

Begäran om omprövning

Begäran om omprövning görs elektroniskt i e-tjänsten.

Du kan logga in i e-tjänsten för begäran om omprövning genom att använda bilens registernummer och ärendenumret på felparkeringsfakturan.

Du kan begära omprövning av ett beslut om en avgift eller om klampning hos parkeringsövervakaren (jurist). Begäran om omprövning ska i regel göras inom 30 dagar från det att beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt.

Boendeparkering

Boendeparkeringsförsök inleds 1.9.2022

Ett boendeparkeringsförsök inleds på Hovrättsesplanaden (boendeparkeringsområde A) och Verkstadsgatan och Himalajagatan (boendeparkeringsområde B) 1.9.2022.

Boendeparkeringen gäller enbart de fastigheter som finns i närheten av område A och B. Utomstående personer, som inte har någon boenderätt/adress vid ifrågavarande fastigheter, har ingen rätt att skaffa boendeparkeringstillstånd. Detta kontrolleras i samband med ansökan om tillståndet, då även parkeringsrätten ska betalas. Antalet parkeringsrättigheter är 2 per boendeenhet.

Vid område A är månadsavgiften 15,00 € och vid område B är månadsavgiften 10,00 €. 

Boendeparkeringen anvisas med trafikmärke och övervakas av stadens parkeringsövervakning. Försöket pågår ett år varefter man på basis av den respons som erhållits om försöket fattar ett nytt beslut om en eventuell förlängning av försöket.

Anvisning om hur söka och betala för boendeparkeringstillståndet finns från här => Boendeparkeringstillstånd guide och på internet på adressen www.eparking.fi

För mer information kontakta parkeringsövervakningen, tel. 040 632 98 38 eller 040 637 55 37

pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Kartor:

Boendeparkering A_Hovrättsesplanaden karta

Boendeparkering B_Himalajagatan+Verkstadsgatan karta

Felparkeringsavgift

Felparkeringsavgiften är 50,00 €. För obetalda parkeringsavgifter tillkommer efter förfallodagen en tilläggsavgift på 14,00 €. Om du upplever att du har fått en felparkeringsavgift på felaktiga grunder, kan du lämna in en begäran om omprövning.

Avgiften kan betalas i HelgaPark på adressen. Logga in med felparkeringsavgiftens ärendenummer och bilens registernummer.

Den kan också betalas till banken eller stadens kassa vid Medborgarinfo, som finns på adressen:

Ekgården, Teräsgränd 1, 65100 Vasa (Ingång från innergården).

Flyttning av övergivna fordon

Om det utifrån ett fordons värde, skick och andra faktorer som kan konstateras utvändigt är uppenbart att fordonet är övergivet men inte är ett skrotfordon, är kommunen skyldig att inom sitt område utföra en upplagsflyttning. Kommunen utför en upplagsflyttning av ett övergivet fordon på en enskild väg eller ett privat område på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen eller innehavaren av det privata området.

Kommunen är skyldig att sörja för flyttningen av ett skrotfordon inom sitt område, om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en lämplig mottagningsplats. Från en privat gårdsplan, ett privat upplagsområde och andra särskilda områden som är avsedda för privat bruk flyttar kommunen dock skrotfordon endast på motiverad begäran från det privata områdets innehavare.

Begäran finns här: Begäran_

En person- eller paketbils sista ägare har rätt att lämna in sitt skrotfordon utan kostnader till en insamlare eller förbehandlare som hör till ett system som omfattas av producentansvaret samt vidare för skrotning. För att fordonet ska kunna avregistreras i fordonstrafikregistret ska ett skrotningsintyg ges till ägaren över fordonet som inlämnats till den godkända insamlaren eller förbehandlaren.

https://www.autokierratys.fi/sv

Förfrågningar gällande flyttning av fordon

Parkeringssekreteraren tfn  +358 40 637 5537

 

Hemvårdens parkeringstillstånd

Stadsmiljönämnden har genom sitt beslut 9.11.2022 § 156 beslutat om en förlängning av användningstiden för parkeringstillstånd för hemvården på Vasa stads gatuområde i enlighet med 190 a § i vägtrafiklagen för tiden 1.1–31.12.2023 för uppgift som ska utföras hemma hos klienter med stöd av punkt 1–4 i 190 a § 1 mom. i vägtrafiklagen.

Parkeringstillståndet kan på ansökan som riktas till parkeringsövervakningen beviljas arbetstagare, företag, föreningar eller offentliga samfund som tillhandahåller service som avses i 190 a § 1 mom.

Hemvårdens parkeringstillstånd, ansökan 2023

 

Parkeringsplatser som kan hyras

Vasa stad hyr ut parkeringstillstånd till följande parkeringsplatser.

Prislista för parkeringsplatser 2023

1.    Teaterparkeringen: Lediga platser // Teaterparkeringen

2.    Ekgården: Fullt, kö möjlig

3.    Ekgården, övre däcket: Fullt, kö möjlig

4.    Ekgården, källare: Fullt, kö möjlig

5.    Rådhusgatan 27 parkeringshall: Fullt, kö möjlig

 

 

 

Teatteriparkin sisääntulo

Parkeringstillstånd för krigsveteraner

Krigsveteraner från Vasa och Korsholm erbjuds möjlighet att parkera utan parkeringsavgift på Vasa stads parkeringsplatser. För detta behövs ett skilt P-tillstånd på bilen. Tillståndet kan avhämtas från Vasa stads parkeringsövervakningsbyrå, Kyrkoesplanaden 26, första våningen

Sotaveteraanit/Krigsveteraner

 

Prislista för zonerna och zonekarta 2022

På Vasa stads område är det gratis parkering på alla parkeringsplatser både på söndagar och helgdagar.

Område Områdeskod Pris
Område 1 Zon 310 2,20 €/h
Område 2 Zon 320 1,50 €/h
Område 3 Zon 330 1,00 €/h
Område 4 Zon 334 0,50 €/h och

2,00 €/dygn

Prislista för parkeringsplatser_2022

Zonekarta 2022

Tillstånd och platser för BIG (Gasbilar)

För personbilar som har registrerats som bilar med gasdrift kan ett skilt parkeringstillstånd ansökas. Tillståndet berättigar till gratis parkering på parkeringsplatser som Vasa stad separat har bestämt samt enligt villkor som Vasa stad fastställt.

P-BIG ansökan

P-BIG parkeringsplatser

När parkeringstillstånd ansöks ska den gasdrivna personbilens (CBG/CNG-bifuel) registerutdrag, del 1 uppvisas. En kopia av registerutdragets del 1 bifogas till ansökan. Registreringen av parkeringstillstånd sköts av Ab Stormossen Oy.

De som erhåller parkeringstillstånd ska fästa ”BIG”-dekalen, som berättigar till parkering, på en synlig plats på högra sidan på bilens framvindruta inifrån sett.

Mer information fås via info@stormossen.fi eller pysakoinninvalvonta@vaasa.fi.

Stormossen https://www.stormossen.fi/sv/tanka-hos-oss/

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt oss

Öppettider Må-fre kl 9.00 - 12.00 Vid andra tillfällen, ta kontakt för t.ex. felanmälningar till pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Öppettider

  • Må-fre kl 9.00 - 12.00