Förbigå menyn
lapsi

Barnvänlig kommun

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunerna att träffa riktiga avgöranden med tanke på barnens välbefinnande i kommunens förvaltning och i de vardagliga tjänsterna för barn. Dessutom hjälper den att säkerställa att rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen tillgodoses i kommunen.

Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella modell Child Friendly Cities. Den tillämpas i Finland sedan 2012.

Från år 2022 har Vasa stad deltagit i modellen Barnvänlig kommun. Målsättningen är att år 2025 erhålla UNICEF:s erkännande Barnvänlig kommun.

Hur framskrider utvecklingsarbetet i Vasa?

 1. Kartläggningen av nuläget blev färdig i slutet av 2022

  Vasa stad har kartlagt hur barnvänlig staden är i nuläget. Kartläggningen bygger på barnens erfarenheter, mätarna för barnets rättigheter enligt modellen samt på den information som stadskoncernen redan har om barnens välbefinnande. Som barn räknas alla som ännu inte fyllt 18 år. Kartläggningen gjordes under 2022.

 2. Att lyssna på barnen samt åtgärdsplan och målsättningar år 2023

  Under år 2023 fastställde Vasa stad och UNICEF målsättningar och åtgärder för arbetet Barnvänlig kommun, dvs. utarbetade en verksamhetsplan utifrån resultaten av nulägeskartläggningen. Även hörandet av barn och unga genomfördes under år 2023.

 3. År 2024 godkännande, genomförande och uppföljning av verksamhetsplanen

  UNICEF godkände Vasa stads verksamhetsplan i januari 2024. Verksamhetsplanen och målsättningarnas konkreta åtgärder genomförs i samarbete med stadsorganisationens samlade underarbetsgrupper.

 4. År 2025 utvärdering och erkännande

  UNICEF beslutar om Vasa stad beviljas erkännandet Barnvänlig kommun.

Vad är Barnvänlig kommun?

Målen för arbetet Barnvänlig kommun

I en barnvänlig kommun

 • känner alla barn att de är värdefulla
 • får alla barn leva i trygghet
 • har alla barn en hobby
 • har alla barn kompisar och en trygg vuxen
 • får alla barn sina röster hörda
 • beaktas alla barn i beslutsfattandet.

Bestående förbättringar i stället för tillfällig hjälp

Modellen Barnvänlig kommun åstadkommer bestående förändringar i kommunens verksamhet. Dessa kan vara konkreta förbättringar av till exempel fritidsmöjligheter eller hur barnets intresse beaktas i kommunens beslutsfattande.

Det är viktigt att kompetensen och tankesättet utvecklas i hela kommunen: barnens välbefinnande och barnets rättigheter står högst i prioritetsordningen. Detta syns i allt vardagligt arbete och beslutsfattande i kommunen.

Modellen Barnvänlig kommun baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, som Finland har förbundit sig till.

Läs mer om modellen Barnvänlig kommun på UNICEFs webbplats

Verksamhetsplan och målsättningar

Vasa stads verksamhetsplan för Barnvänlig kommun

Målsättningar

 1. Kommunen har tydliga anvisningar för hur en barnkonsekvensbedömning (LAVA) systematiskt kan tas i bruk, och denna genomförs av ett team med behöriga experter.
 2. Kommunens personal och viktiga intressenter har via introduktionsprogram fått ta del av barns rättigheter.
 3. Kommunen främjar varje barns och ungdoms möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och njuta av en meningsfull fritid.
 4. Kollektivtrafikens rutter och tidtabeller samt cykelvägarnas underhåll utvecklas.
 5. Kommunen har strukturer som stöder mångsidig delaktighet och som vid planeringen och utvecklingen av servicen beaktar barns och ungas åsikter under olika åldrar.

UNICEFs erkännande Barnvänlig kommun

UNICEF kan bevilja en kommun erkännandet Barnvänlig kommun för lyckat utvecklingsarbete. Innan erkännandet kan beviljas måste nya kommuner i modellen ha gjort utvecklingsarbete i drygt två år.

Vasa antogs till utvecklingsarbetet i december 2021.

När det är två eller fyra år sedan arbetet Barnvänlig kommun inleddes kan UNICEF bevilja en kommun erkännandet Barnvänlig kommun såvida arbetet har framskridit enligt kriterierna för modellen. Arbetet fortsätter även efter det och erkännandet ska sökas på nytt vart fjärde år.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen för Barnvänlig kommun:

 • Ordförande: Christina Knookala, Bildningsdirektör, bildningssektorn
 • Vice ordförande Virve Flinkkilä, Välfärdsdirektör, Välfärdstjänster
 • Barnvänlig kommun- koordinator: Isla Varpula, Välfärdstjänster

Tiina Rintanen, servicechef, Småbarnspedagogik
Kari Nummela, Skoldirektör , Grundläggande utbildning
Marianne West, Skoldirektör , Grundläggande utbildning
Hanna-Leena Holmström, Direktör för småbarnsbedagogik, Småbarnpedagogik
Mika Pietilä, Ungdomschef, Ungdomsservice
Mika Lehtonen, Chef för idrottsverksamheten , Idrottsservice
Anna Pakka, Kultur- och biblioteksdirektör, Kultur- och bibliotekstjänster
Tarja Koukkunen, servicechef, välfärdsområdet
Jari Karjalainen, Koncernförvaltningsdirektör, Koncernförvaltning
Päivi Korkealaakso, Planläggningschef, Planläggning
Jukka Talvi, Kommunteknikens direktör , Kommunteknik
Aaro Helo, ordförande, ungdomsfullmäktige
Susanna Saari, Kommunikationsplanerare , Koncernförvaltning
Kirsi Ikäheimonen, Verksamhetsledare, Setlementti
Suvi Aho, Regionservicechef, Vähänkyrön aluehallinto;
Anne Salovaara-Kero, direktör, Mieli ry / Psykisk hälsa Österbotten

Kontaktuppgifter

Ta kontakt