Förbigå menyn

Skolhusgatan 56–58 (ak1122)

I detaljplanearbetet undersöks en ändring av användningsändamålet för och möjligheterna till kompletterande byggande på tomten på Skolhusgatan 56–58. Området som ändringen berör är beläget invid det kulturhistoriskt och arkitektoniskt viktiga träkasernområdet. Även på själva tomten finns skyddade träbyggnader från 1800-talet.

I och med att den nuvarande daghemsverksamheten flyttar bort från området blir fastigheterna lediga för andra användningsändamål. Ett centralt mål för planen är att åstadkomma en lyckad dialog mellan det gamla och det nya genom att fastställa en skala och ett sätt för byggandet som passar ihop med omgivningen. Det har förts en marknadsdialog om planeringsområdet och planändringen inleds under 2023.
Målet är en lagakraftvunnen detaljplan år 2024.

  1. Aktuell 16.8.2023

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation