Förbigå menyn

Grönfaktor

Inom planläggningen i Vasa har grönfaktormetoden tagits i bruk.  Avsikten med metoden är att säkerställa att tillräckligt med vattengenomsläppliga ytor och växtlighet lämnas kvar i stadsstrukturen. Växtlighet bl.a. minskar översvämningsrisken, binder koldioxid, förbättrar luftkvaliteten samt ökar trivseln i stadsrummet och har positiva hälsoeffekter. Vattengenomsläppliga ytor möjliggör ett naturligt kretslopp för vattnet i stadsmiljön och bidrar därmed till förebyggande av dagvattenöversvämningar.

I grönfaktormetoden har numeriska koefficienter angivits för olika typer av element som berör växtligheten och dagvattenhanteringen, såsom träd och genomsläppliga ytor, och utgående från koefficienterna kan områdets grönfaktorvärde beräknas. På planområden där metoden är i användning har för tomterna eller kvarteren angivits minimivärden för grönfaktorn och de bör uppnås. Metoden är flexibel och möjliggör olika lösningar som bäst passar vederbörande objekt och med vilka det uppställda minimivärdet för området uppnås.

Det första planområdet där grönfaktormetoden har använts i Vasa är på Travdalens detaljplaneområde (ak1079).