Förbigå menyn

Budget

Vasa stad följer på övergripande nivå Kommunförbundets budgetrekommendation för kommuner och samkommuner. Detta betyder att budgetramen för följande år godkänns före semestrarna varje år.

Ramen innehåller detaljerade anvisningar om hur budgeten ska utarbetas, den egentliga budgetramen och hur strategin ska beaktas i de enskilda nämndernas och direktionernas budgetförslag. Nämnderna och direktionerna avger egna detaljerade budgetförslag enligt ramen i början av hösten.

Stadsfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen

Stadsdirektören bereder på basen av nämndernas och direktionernas förslag årligen ett balanserat förslag till budget för följande kalenderår. Stadsfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen för tre eller flera år.

Budgeten och ekonomiplanen innehåller också stadens investeringar för de kommande åren. Budgeten utarbetas med utgångspunkt i målen som finns angivna i strategin. Stadsfullmäktige ställer upp målen för verksamheten och anvisar resurser för den.

Då stadsfullmäktige årligen behandlar budgeten fattar man samtidigt beslut om budgetens bindande verkan. Endast fullmäktige kan ändra på budgetens innehåll under budgetåret. Hur budgeten utfallit i förhållande till de uppställda målen följs upp under budgetåret och rapporteras till fullmäktige.

Uppföljningen sker tre gånger per år. Den första uppföljningen görs i samband med godkännandet av nämndernas dispositionsplaner i februari. De följande uppföljningsrapporterna görs upp enligt situationen för stadens verksamhet och ekonomi 30.4 och 31.8.

Budget 2024

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018