Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Puutalo

Artikelkategorier: Nyheter

Arbetsgrupp för granskning av grunderna för fastställande av dagvattenavgifter

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 10.8.2020 bland annat dagvattenavgifter.

Samlingspartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en fullmäktigemotion, där det föreslås att Vasa stad utser en arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän, vilken på nytt utvärderar grunderna för fastställande av dagvattenavgifter så att de motsvarar nationell nivå. Stadsdelsföreningarnas samråd i Vasa har också lämnat in ett förslag i ärendet.

Kommuntekniken ställer sig positiv till att en arbetsgrupp tillsätts och att de grunder för fastställande av dagvattenavgifter som tekniska nämnden beslutade om 2015 utvärderas. Vasa var år 2015 bland de första kommunerna i Finland som beslutade om införandet av en dagvattenavgift.  Enligt kommunteknikens synsätt ska man fortfarande sträva efter att grunderna för dagvattenavgifterna i Vasa ska hållas så enkla som möjligt.

Att slopa uppbörden av dagvattenavgift är inte ett alternativ

Enligt kommunteknikens ståndpunkt är det inte ett alternativ att slopa uppbörden av dagvattenavgift.  Med dagvattenavgiften täcker man de kostnader som uppkommit i anslutning till användning, upprätthållande och byggande av stadens dagvattensystem.

Tekniska nämnden har med anledning av fullmäktigemotionen och även med anledning av förslaget från samrådet för stadsdelsföreningarna i Vasa gett sitt svar. Tekniska nämnden har 10.6.2020 beslutat uppmana tekniska direktören att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att före utgången av 2020 granska eventuella behov att ändra fastställandegrunderna för dagvattenavgiften. Nämnden har utsett sin representant till arbetsgruppen.

Fullmäktigemotionen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 13.08.2020