Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lääkäri hymyilee potilaalle.

Artikelkategorier: Nyheter

Beredningen av Österbottens välfärdsområde framskrider

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 9.9.2019 bland annat Österbottens välfärdssamkommun, enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu samt den grundläggande konstundervisningen.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fattade 2018 ett beslut om att föreslå sina medlemskommuner att beredning av en välfärdssamkommun ska påbörjas. Ett frivilligt välfärdsområde skulle förena socialvårdens, primärvårdens och specialsjukvårdens service till samma organisation.

Som ett resultat av beredningen finns ett utkast till grundavtal för samkommunen, vilket sjukvårdsdistriktet begär medlemskommunernas utlåtande om.

Vasa stad konstaterar i sitt utlåtande att den förhåller sig positivt till en integration av social- och hälsovårdsservicen. Staden anser att det är viktigt att samkommunsmodellen iakttar den nya regeringens nationella riktlinjer för social- och hälsovårdsmodellen.

Det anses nödvändigt att samkommunen ordnar social- och hälsovårdsservicen för områdets hela befolkning omfattande och att ansvaret för anordnande av servicen inte spjälks upp.

Beslutsmakten i samkommunen borde räknas i proportion till kommunernas invånarantal, men så att rösträtten då det gäller en enskild kommun begränsas till 40 procent. Vasa stad vill också lyfta upp till diskussion möjligheten till en samkommunsstämma som alternativ till fullmäktige.

Samkommunen ska starta med ett nytt avtal och från rent bord. Vid den fortsatta beredningen ska primärvården och socialvården beaktas bättre.

Vasa stads andel av grundkapitalet ska fås på en förnuftig nivå. Samkommunen borde ha en årlig ekonomiram, inom vilken samkommunen fungerar. Det borde vara samkommunens skyldighet att täcka underskott.

Om beredningen framskrider som förväntat och man når ett avtal, skulle samkommunen inleda sin verksamhet 2021.

Bekanta dig med beredningen för samkommunen. 

 

Enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu blir färdig 2023

Projektplanen för enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu har blivit färdig. Vanhan Vaasan alakoulu för åk 1–6 och Variskan yläkoulu för åk 7–9 förenas i och med en utbyggnad till enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu, där årskurserna 1-9 studerar.

Vid projektplaneringen av objektet har representanter för föräldraföreningarna deltagit, kommuninvånarnas idéer och förväntningar har utretts med en enkät och workshoppar har ordnats för skolornas personal. Som genomförandeform för projektet har man avvikande från den traditionella entreprenadformen valt en planera och bygg-entreprenad, där upphandlingen görs genom en konkurrenspräglad dialog.

Som totalkostnad för Variskan yhtenäiskoulu har i projektplaneringsskedet prognostiserats 9,7 miljoner euro. Då stadsfullmäktige har godkänt projektplanen, konkurrensutsätts entreprenören. Enhetsskolan uppskattas vara färdig och inredd i januari 2023.

Stadsstyrelsen godkände projektplanen. Ärendet behandlas ännu i stadsfullmäktige 7.10.

 

Önskan att utöka Kuula-institutets undervisning

Stadsstyrelsen beslutade att en ändring ska sökas till Kuula-institutets anordningstillstånd så att undervisning kan ges också i bildkonst, teaterkonst samt slöjd. Därtill ansöks om en nivåförhöjning i den timbaserade statsandelen för grundläggande konstundervisning.

Det råder efterfrågan på grundläggande konstundervisning i Vasa. Undervisning i bildkonst, teaterkonst och slöjd, vilka hör till den grundläggande konstundervisningen, ordnas för närvarande i Vasa av TaiKon.

Som en del av organisationsreformen inom bildningssektorn bildades resultatområdet Vasa stads institut år 2018. Med reformen har man uppnått synergifördelar och kunnat avlägsna överlappningar.

Att slå ihop den grundläggande konstundervisningen inom samma organisation skulle vara ett naturligt utvecklingssteg. Målet med sammanslagningen är att stärka den grundläggande konstundervisningens identitet, effektivera förvaltningen, avlägsna konkurrens samt erbjuda bättre service till olika utövare av konstämnen.

 Se föredragningslistor med bilagor samt protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.

Publicerad: 16.09.2019