Förbigå menyn
lapsi

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ett nytt integrationsprogram för att främja ett välmående och attraktivt Vasa

Publicerad: 13.3.2023

Rådet för kulturell mångfald har utarbetat Vasa stads integrationsprogram för åren 2023–2026. Syftet med integrationsprogrammet är att främja samarbete mellan flera sektorer och integration, individernas och familjernas välbefinnande samt den allmänna säkerheten. Ett mål med programmet är också att stärka förutsättningarna för sysselsättning, fungera som stöd vid skapandet av sociala nätverk samt skapa ramarna för att Vasa ska kunna bli hemstad för de personer som integreras.

Integrationsprogrammet är ett utvecklingsprogram som består av sju helheter: arbete, boende, utbildning, hälsa och välfärd, sociala relationer och kontakter, service för barn och unga samt säkerhet. Integrationsprogrammet beaktar alla invandrare som bor i kommunen, oberoende av grunderna för vistelsen.

– Ett mål i vår strategi är att vara Finlands lyckligaste och tryggaste stad. En lyckad integration, förverkligandet av likabehandling och goda befolkningsrelationer främjar varje Vasabos välbefinnande och skapar en stad där det finns rum för alla. Samtidigt stärker vi en växande, konkurrenskraftig och attraktiv stad, säger integrationschef Hanna Kakko.

Programmet har utarbetats i samarbete

Målen i integrationsprogrammet har vi funderat på och formulerat till konkreta åtgärder i samarbete med representanter för olika sektorer och organisationer, vilka med sitt eget arbete är med och främjar och möjliggör en bra integration. Utöver mål har i programmet fastställts åtgärder, tidtabell, ansvariga parter och partner samt mätare för att utvärdera utfallet.

Rådet för kulturell mångfald följer upp utfallet av de uppställda målen och gör vid behov tillägg i och uppdaterar programmet.

– De strukturer, ansvar och den lagstiftning som sammanhänger med främjandet av integrationen genomgår just nu stora reformer. Detta har vi beaktat bland annat genom att fungerande kontaktytor i kommunens och välfärdsområdets uppgifter har betonats, berättar Kakko.

Vasa stadsfullmäktige godkände integrationsprogrammet 20.2.2023.

Bekanta dig med integrationsprogrammet: vaasa.fi/sv/integrationsprogram