Förbigå menyn
Lapsi istuu lastentarhanopettajan sylissä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Gottgörelse av småbarnspedagogikavgiften testas för barn inom familjedagvården

Publicerad: 27.6.2022

Beträffande klientavgifterna för barn inom familjedagvården i Vasa träder det i kraft en ändring av försökskaraktär 1.8. Ändringen gör det möjligt att få gottgörelse av klientavgiften på grund av familjedagvårdarens frånvaro.

Barnets vårdnadshavare har möjlighet att få gottgörelse av klientavgiften om barnets familjedagvårdsplats är stängd under en hel småbarnspedagogikdag på grund av en orsak som beror på familjedagvårdaren (t.ex. familjedagvårdarens semester eller sjukledighet) och det inte har anvisats någon reservvårdsplats för barnet.

Försöket pågår 1.8.2022–31.7.2023.

Man beslöt att genomföra det tidsbegränsade försöket eftersom man under våren hade lagt märke till att barnen inom familjedagvården hade haft mycket sådan frånvaro för vilken man skulle ha kunnat bevilja gottgörelse av klientavgiften.

– Barnen inom familjedagvården är i regel under tre år gamla och för så små barn kan övergången till en reservvårdsplats innebära en stor förändring. Därför vill vi genom försöket också ta reda på om gottgörelsen av avgiften stöder vårdnadshavarnas möjlighet att själva ordna vården för sina barn under familjedagvårdarens frånvaro, säger servicechef Maria Karvonen.

Om familjedagvårdaren exempelvis är sjuk har det för barnet anvisats en reservvårdsplats i ett överenskommet daghem för dylika situationer. Om familjen genast uppger att de inte vill anlita reservvården får de gottgörelse av avgiften under försöket.

Gottgörelse beviljas emellertid inte om

  • familjen själv väljer att barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken (t.ex. vårdnadshavarnas semestrar, lediga dagar eller barnets sjukdom).
  • familjedagvårdaren inte arbetar på grund av att barnen är frånvarande. Om till exempel ett barn i familjedagvårdsgruppen är frånvarande på grund av sjukdom, ett annat på grund av en på förhand anmäld ledighet och ett tredje på grund av en förhand anmäld semester har vårdaren inga barn som hen ska vårda och är därmed ledig.
  • Annullering av en redan bokad reservvård berättigar inte heller till gottgörelse.

För barn inom familjedagvården gäller fortfarande även de gottgörelser av avgifter under sommaren som nämnden för fostran och undervisning beslutat om samt praxisen i anslutning till semestrar.

Vasa stads nämnd för fostran och undervisning fattade beslut om försöket vid sitt sammanträde 1.6.2022.