Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Vasa planeras ett större promenadcentrum – en uppdaterad översiktsplan läggs fram

Publicerad: 8.9.2022

I Vasa har under de senaste åren utarbetats en översiktsplan, där promenadcentrum utvidgas till att omfatta hela Hovrättsesplanaden. Planen läggs nu fram på nytt på grund av de ändringar som gjorts i den. Med det utvidgade promenadcentrumet vill man förstärka dragningskraften, livskraften och trivsamheten i Vasas stadskärna samt skapa en mera attraktiv och fungerande gång- och cykelförbindelse mellan kärncentrum och stranden.

I den uppdaterade översiktsplanen planeras promenadcentrumet att utvidgas till hela Hovrättsesplanaden, och centrala gatuområden, såsom de brandgator som gränsar till Hovrättsesplanaden, att utvecklas som en del av Vasas promenadcentrum.

Översiktsplanen för promenadcentrumet var första gången framlagd redan i slutet av år 2020. Vasaborna hade då möjlighet att ta ställning till planen och dess olika alternativ via en webbenkät. Utgående från responsen bearbetades planen vidare och alternativen från förra hörandeskedet kombinerades och omarbetades till ett nytt förslag.

– Avgränsningen av planen har ändrats något i jämförelse med det tidigare hörandeskedet. I det här skedet ligger tyngdpunkten i planen på Hovrättsesplanaden mellan Rådhusgatan och Strandgatan, eftersom byggandet av avsnittet Storalånggatan-Bangatan redan pågår och för utvecklandet av Salutorget är en separat planeringstävling på gång, berättar planläggningsarkitekt Emma Widd.

På delområdet Storalånggatan-Bangatan beslöt man att gå vidare till genomförandeskedet redan innan översiktsplanen för hela promenadcentrumet var godkänd, eftersom planeringssituationen i översiktsplanen var klar och oproblematisk och projektet beviljades statsunderstöd. Vad gäller torget ansåg man å andra sidan att man utöver översiktsplanen även behöver andra utvecklingsverktyg. Man beslöt därför att ordna en planeringstävling om utvecklandet av torgmiljön.

– Vinnaren i planeringstävlingen för Salutorget väljs under hösten 2022 och den noggrannare planeringen av torgområdet fortsätter efter det utgående från det vinnande förslaget, säger Widd.

Översiktsplanen över promenadcentrum läggs fram på nytt på grund av de ändringar som gjorts i planen och på grund av ärendets betydelse. Under tiden planen är framlagd kan man ta ställning till den genom att lämna in en anmärkning eller genom att kontakta planläggningen.

Efter att planen varit framlagd kommer man att gå igenom behovet av att bearbeta den vidare, och efter det tas planen upp i Stadsmiljönämnden för godkännande. Efter att översiktsplanen blivit godkänd kommer man att gå vidare till noggrannare planering och genomförande delområdesvis.

Planen blir framlagd på Utvidgning av Vasas promenadcentrum -sidan samt vid stadsmiljöns verksamhetspunkt på adressen Kyrkoesplananden 26.

Du kan bekanta sig med stadsmiljönämndens föredragningslista här.

För mer information,kontakta:
Planläggningsarkitekt Emma Widd, emma.widd@vasa.fi, tfn  0403542819