Förbigå menyn
Opettajat keskustelee

Artikelkategorier: Nyheter

Individuell service med hjälp av personlig budget

Publicerad: 10.11.2021

Projektet ”Ett liv på egna villkor” som förverkligats inom Vasa-Laihela samarbetsområde avslutas i slutet av året. Under projektet utvecklades Finlands modell för personlig budgetering, med vars hjälp det är möjligt att funktionsnedsatta personer beviljas individuell service. Det regionala projektets resultat publiceras under det avslutande evenemanget.

Funktionsnedsatta personer och deras anhöriga deltog i projektet som medutvecklare och sakkunniga. Deras önskemål var, att de skulle få större beslutanderätt och ansvar över sin egen service. Individuell service stöder jämlikhet och stärker kundens livskvalitet och välmående.

– Under utvecklingsarbetets gång blev de funktionsnedsatta personerna entusiastiska över möjligheten att kunna påverka planeringen av innehållet i sin egen servicehelhet.  Man välkomnade att klientens roll inom servicen skulle stärkas. Samtidigt informerades de om att klientens ansvar också ökar. Oro väcktes exempelvis om klienten kan omfamna ännu större roll med att ordna servicen och får hen, vid behov, tillräckligt med stöd i beslutsfattandet, berättar projektchef Jessica Nygård.

Med hjälp av personlig budgetering möjliggörs den funktionsnedsatta personens möjligheter till ett liv på egna villkor. Det är ett sätt att ordna servicen och som möjliggör att klienten kan välja service också utanför den traditionella socialservicen. Personlig budgetering ger också socialarbetaren större rörelsefrihet i att bevilja funktionshinderservice.

Resultaten publiceras vid det avslutande evenemanget 24.11.

Projektets avslutande evenemang ordnas via Teams som ett online-evenemang 24.11.2021 kl. 13-15. Vid evenemanget presenteras resultat från projektet Ett liv på egna villkor och som handlar om dagens och framtidens funktionshinderservice. Därtill berättas om serviceprocessen för personlig budgetering som utvecklats under projektets samt om ibruktagande av bildtelefontjänsten.

– Jag är nöjd över det vi åstadkommit i projektet! Vi har varit ett bra team och vi uppnådde målen, som var uppsatta för projektet. Det var fint, att vi verkligen fick användbara resultat, som kan användas för att utveckla funktionshinderservicen redan nu och i framtiden, gläds Nygård.

Evenemangets program:

 • Evenemanget öppnas
  Jukka Kentala, social- och hälsovårdsdirektör, Vasa stad
 • Perspektiv på personlig budgeteringsmodellen på riksnivå
  Maarit Vinni, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Resultat från projektet Ett liv på egna villkor, projektpersonalen
 • Personlig budgetering i förhållande till funktionshindrade personers delaktighet och forskning om ämnet
  Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator, Vasa stad
 • Personlig budgetering ur funktionshinderservicens lednings synvinkel
  Virpi Kortemäki, serviceområdeschef, vuxen socialarbete, Vasa stad

Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. Anmälan via adressen vaasa.fi/ettlivpaegnavillkor fram till 21.11.

Välkommen!