Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Invånarnas och prisjuryns favorit vann planeringstävlingen för salutorget

Publicerad: 26.10.2022

Till vinnare i planeringstävlingen för Vasa salutorg utsågs 26.10 bidraget Vaasan Helmi av arbetsgruppen Loci landskapsarkitekter–Ramboll–Valoa. Det vinnande bidraget presenterar torget som ett aktivt och trivsamt vardagsrum för stadsborna. Bidraget kunde eventuellt genomföras efter fortsatt planering åren 2024–205, förutsatt att finansiering beviljas.

Syftet med planeringstävlingen var att för Vasa salutorg och dess omgivning få en funktionellt och stadsbildsmässigt genomförbar lösning, som kan användas som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av projektet. 

Lösningen skulle på ett hållbart sätt stödja centrums livskraft, kulturhistoriska värden, trivsamhet och stadsmiljöns mångformighet. Uppmärksamhet fästes i synnerhet vid områdets tillgänglighet och barnvänlighet.  

Det vinnande bidraget Vaasan Helmi utgår från att utveckla torgets kanter till aktiva rekreations- och vistelseområden som genererar mervärde för salutorget. 

– Det vinnande bidraget stärker utomhusutrymmena som en del av traditionen med trädrader och esplanader, vilka är karakteristiska för en stad med rutplan. För salutorget strävar det efter att skapa en ny och modernare framtoning genom att komplettera det förenklade trädradstemat från 90-talet, beskriver jurymedlem, landskapsarkitekt Gretel Hemgård från Finlands landskapsarkitektförbund rf.  

Enligt prisjuryn är Vaasan Helmi en övertygande helhet och det bland tävlingsbidragen som bäst motsvarar de uppsatta målen. Även budgeten för planen verkar realistisk och genomförbar. 

Det vinnande bidraget Vaasan Helmi:

 • Mellersta delen av salutorget blir ledig för torghandel och varierande evenemang. 
 • Nya trädrader längs med kanten av torget: en rad lindar och två rader amerikanska häggkörsbärsträd 
 • Bland träden längs torgets kanter finns fasta aktivitetsplatser med exempelvis bänkar, gungar och lekutrustning.  
 • En maritim lekplats 
 • Reglerbar och mångsidig belysning 
 • En ny tillgänglig stenläggning i nord-sydlig riktning 
 • En konstbulevard på gågatan på Hovrättsesplanaden: planteringar samt platser för spel och vistelse under trädalléerna 

”En kombination av ett traditionellt öppet torg och mindre vrår”

Det vinnande bidraget tilltalade både prisjuryn och invånarna. 

Vasaborna fick rösta för sin favorit bland fyra finalistbidrag i juli–augusti. Via en webbenkät gavs totalt 306 röster, varav merparten, upp till 41 procent, till det vinnande bidraget Vaasan Helmi. 

Invånarna kommenterade bidraget Vaasan Helmi med bland annat följande ord: 

 • Havstemat passar perfekt för Vasas image. Det är det mest estetiska och stämningsfulla bland bidragen och skulle därför bidra med trivsel och kulturellt värde till torget. 
 • Man tar skärgården till staden. Mångsidighet. Kombination av ett traditionellt öppet torg och mindre vrår. Välkomnande, varmt, ljust. 
 • Planen är den åskådligaste bland alla fyra bidrag. I planeringen har man fint beaktat sådant som är kännetecknande för Vasa, värnat om traditioner med samtidigt fått med det moderna. Ett stort plus för satsningarna på belysningen. 

Genomförande eventuellt under åren 2024–2025

Det vinnande bidraget kunde eventuellt genomföras efter fortsatt planering åren 2024–205, förutsatt att finansiering beviljas. 

– Vi föreslår planeringsanslag för år 2023 och anslag för genomförande för åren 2024–2025. Beslut om huruvida projektet ska finansieras fattas av stadsfullmäktige i samband med de årliga budgetbehandlingarna, säger kommunteknikdirektör Jukka Talvi. 

Prisjuryn gav också sina rekommendationer till fortsatta åtgärder efter planeringstävlingen: 

 • I planen föreslås det konstverket Muuttuva Merenkurkku på den öppna platsen på gågatan på Hovrättsesplanaden. Placeringen av konstverket med stenblock och vattenmotiv på den öppna platsen borde övervägas på nytt, för området är ett viktigt genomfartsområde och något av ett miniatyrtorg. I den fortsatta planeringen bör övervägas om planen kunde fungera utan konstverket eller om konstverket kunde uppföras exempelvis på torget. 
 • Arkitekturen gällande de torgpaviljonger som ingår i planen bör enligt juryn ännu finslipas under den fortsatta planeringen. 
 • I fråga om lekområdet önskades av den fortsatta planeringen en unikare framtoning, som är värdig Vasa torg, och lekutrustning till lekplatsen.  

Hedersomnämnande till bidraget Palimpsest

Prisjuryn beslutade att ge bidraget Palimpsest ett hedersomnämnande för en konstnärlig lösning som djärvt avviker från den nuvarande. Arbetsgruppen bakom bidraget heter MASU Planning.  

De övriga bidragen var Hemmahamn av VSU maisema-arkkitehdit Oy och Seudun Tori – Byggdens torg av arbetsgruppen Funkia. De övriga bidragen rangordnades inte. 

Läs mera: